Podsumowanie botVote #2

in #polish4 years ago

Steemit

Drodzy Steemianie

To jest już kolejne podsumowanie działalności naszego bota.
Od ostatniego podsumowania mieliśmy okazje doswiadczyć kolejnego forka.
Spowodował on kilkudniowy postój bota.
Nie można było generować nowych postów oraz głosować na już wyemitowane.
Na szczęście jest to już historia.

W ostatnich dniach udało się, po wszystkich powyższych perturbacjach z hardforkiem, wygenerować zaległe głosowania na postów od numeru 9 do 14.
W związku z tym jesteśmy już na bieżąco i kolejne głosowania powinny się odbywać już terminowo.
Dodatkowo pragnę zauwazyć, że na ostatnie posty zaczyna głosować coraz większa grupa.
Ilość uczestników zbliża się do setki.

Wszystkim uczestnikom z góry dziękujemy.

Poniżej Tabela z listą odanych głosów:

Dotychczasowe efekty pracy:

Lp Ilość uczestników Siła głosu Ilość głosów/uczestnika
1 23 50% 2
2 35 50% 1
3 42 50% 1
4 25 100% 1
5 29 100% 1
6 48 50% 1
7 36 50% 1
8 35 50% 1
9 36 100% 1
10 36 100% 1
11 38 100% 1
12 35 100% 1
13 31 100% 1
14 28 100% 1
15 w trakcie emisji w trakcie emisji w trakcie emisji
16 w trakcie emisji w trakcie emisji w trakcie emisji
17 w trakcie emisji w trakcie emisji w trakcie emisji
18 w trakcie emisji w trakcie emisji w trakcie emisji
Sort:  

Congratulations @bottransakcyjny! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Presentamos el Ranking de SteemitBoard

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bottransakcyjny! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bottransakcyjny! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 500 upvotes. Your next target is to reach 600 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bottransakcyjny! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bottransakcyjny! You received a personal award!

DrugWars Early Access
Thank you for taking part in the early access of Drugwars.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @bottransakcyjny! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.043
BTC 30125.81
ETH 2048.40
USDT 1.00
SBD 2.64