ေႏြအကုန္ မိုးအကူး

in #steemit4 years ago

ေႏြရာသီက ေန၏ အပူရွိန္ေျကာင့္ ညိွုးငယ္ေျခာက္ေသြ့ကာ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ျမက္ပင္ကေလးမ်ားသည္ နယုန္ မိုး ေသး ပက္ဖ်န္းလိုက္သျဖင့္ အိပ္ရာမွ နိုးထလာျကေလသည္။ ျမက္ပင္ကေလးမ်ားသည္ ေခါင္းျကြကာ ဆာေဝေဝ ႏွင္ေလာကတစ္ခြင္ အလွင္ဆင္၍ ေနေလသည္။ ျမစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္ ဆင္ျမန္းထားေသာေျမျပင္သည္ ျမသားကမလာခင္း၍ ထားသကဲ့သို့ စိမ္းလဲ့လ်က္ ရွိေပသည္။ ျမက္ခင္းလဲ့ ေျမညီညီ တြင္ မိုးပုလဲမ်ား စီရီ တဲြခိုလ်က္ရွိေပသည္။ ေျမျပင္အႏွံ တြင္ ပန္းပင္ကေလးမ်ားသည္လည္း လန္းရႊင္၍ လာျကသည္။ မိုးျကိုးကာလ နယုန္လတြင္ ေရႊေရႊ ဝါဝါ ျပာျပာ လဲ့လဲ့ ႏဲြႏြဲ စိမ္းစိမါး ပန္းခပ္သိမ္းတု့ သည္လည္း အညီ ျကိုင္နံ လိုွင္ပ်ံ တစ္ျခား ျကည္ဖြယ္ မ်ားေသာ ျမသားအခိုင္ ပန္းစုျမိဳင္ ျဖစ္၍ ေနေပသည္။ျမစ္ေခောင္းတို့၌လည္း တန္ ခူးေရကုန္ ကဆုန္ေရခန္း ဆို သကဲ့သို့ ေရတို့ ခန္းေျခာက္ေနေလသည္။

IMG_20180522_085052.jpg

Sort:  

Thank you so much for using our service! Congratulations! This round earned an ROI of 84.50% with total bids of: 0.365$

You just received 63.65% upvote from @onlyprofitbot courtesy of @beelin!

Want to earn more with us? Our APR can reach as high as
15% or more!

More portion of profit will be given to delegators, as the SP pool grows!

Comment below or any post with "@opb !delegate [DelegationAmount]" to find out about current APR, estimated daily earnings in SBD/STEEM

You can now also make bids by commenting "@opb !vote post [BidAmount] [SBD|STEEM]" on any post without the hassle of pasting url to memo!

* Please note you do not have to key in [] for the command to work, APR can be affected by STEEM prices

You got a 3.57% upvote from @emperorofnaps courtesy of @beelin!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Great post!
Thanks for tasting the eden!

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 6.11% upvote!
I was summoned by @beelin. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works

Congratulations @beelin! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @beelin! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @beelin! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @beelin! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @beelin! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @beelin! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22863.86
ETH 1570.17
USDT 1.00
SBD 2.48