The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

in Deep Dives3 years ago

lawyer-reiner-fuellmich-interviews-who-whistleblower-dr.astrid-stückelberger-hrvatski-prijevod.mp4_snapshot_12.12.366.jpg


While we are looking forward to reports on the progress of the proceedings on the Class Action Lawsuit for crimes against humanity filed against the WHO by the German doctor of law Dr. Reiner Fuellmich, we can follow his work on gathering new evidence that will be used in this procedure…


Today, you have the opportunity to see the extremely interesting testimony of Dr. Astrid Stukelberger, a Norwegian doctor who worked at the WHO and who, as an insider, makes accusations against the work of that private organization, which fully expose the criminal character of the financial merger of Big Pharma corporations and WHO. But, according to her, the WHO is just the tip of the iceberg of the established system of corruption, which has extended its tentacles to corrupt politicians in almost all countries of the world. In this testimony you can hear how it was possible for a non-governmental organization, such as GAVI, to receive full immunity from any prosecution and – payment of taxes. Have they been vaccinated against those things?

Then you can hear how Bill Gates has asked for the voting rights that states have in the WHO. He practically sought the status of a state! Imagine the state of Billgatesistan, which has a decisive vote on many issues in the WHO, such as – changing the definitions of ‘pandemic’ and ‘immunity’. And it has been changed so that every sneeze can be declared a pandemic…

Док с нестрпљењем очекујемо извештаје о току поступка по колективној тужби за злочине против човечности коју је против СЗО поднео немачки доктор права Рајнер Филмих, можемо пратити његов рад на прикупљању нових доказа који ће бити употребљени у овом поступку…


Данас имате прилику да видите изванредно занимљиво сведочење др Астрид Штукелбергер, норвешке лекарке која је радила у СЗО и која, као инсајдер износи низ оптужби на рад те приватне организације, које у потпуности разоткривају криминални карактер финансијског споја фармацеутских корпорација и СЗО. Али, према њеним речима, СЗО је тек врх леденог брега успостављеног система корупције који је пипке пружио ка корумпираним политичарима у скоро свим државама света. У овом сведочењу можете чути како је било могуће да једна невладина организација, као што је ГАВИ добије потпуни имунитет од било каквог кривичног гоњења и – плаћања пореза. Да се нису вакцинисали против тих ствари?

Затим можете чути како је Бил Гејтс тражио гласачка права какве имају државе у СЗО. Практично је тражио статус државе! Замислите државу Билгејтсистан, која има одлучујући глас по многим питањима у СЗО, као што су на пример – промене дефиниција ‘пандемије’ и ‘имунитета’. И она је промењена тако да се свака кијавица може прогласити за пандемију…

Testimony of Dr. Astrid Stückelberger.
Duration / Трајање: 28:37 (енглески, српски титл)

lawyer-reiner-fuellmich-interviews-who-whistleblower-dr.astrid-stückelberger-hrvatski-prijevod.mp4_snapshot_24.51.594.jpg


After Trump's withdrawal from WHO funding, Billgatesistan became the largest financier of that organization, and in this testimony you can hear how their word became the law for (almost) all countries of the world – only the USA and Iran put reservations on their decisions. Thanks to Billgatesistan, the WHO was headed by a man who is not a doctor at all and who, as the Minister of Health of Ethiopia, was accused in a massive corruption scandal which included covering up the cholera epidemic in Ethiopia and Sudan. This man also entails membership in a terrorist organization. Had he not come to head the WHO, he would have had to be in prison.

In these half an hour, you will also learn more about the terrible possibilities of abusing a system that has been established outside of any democratic control and law.

I ask the viewers from the Serbian language area please not to object because the translation is not perfect, the essence of the testimony is more important. Don’t miss this video.

Билгејтсистан је по Трамповом повлачењу из финансирања СЗО постао највећи финансијер те организације, а у сведочењу можете чути и како је њихова реч постала закон за (скоро) све државе света – једино су САД и Иран ставиле резерве на њихове одлуке. Захваљујући Билгејтсистану, на чело СЗО дошао је човек који уопште није лекар и који је као министар здравља Етиопије био оптужен у масивном корупционашком скандалу који је обухватао и прикривање епидемије колере у Етиопији и Судану (енг). Тај човек иначе за собом вуче и припадништво у терористичкој организацији. Да није дошао на чело СЗО, морао би бити у затвору.

Из ових пола сата сазнаћете више и о страховитим могућностима злоупотребе система који је успостављен ван било какве демократске контроле и закона.

Молим гледаоце са српског језичког подручја да замере што превод није савршен, суштина сведочења је важнија. Не пропустите овај видео.

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False Triggerimg

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Помню 2020 год, май месяц. Было выступление наших русских экономистов на телевидение. Если кратко суть выступления была об экономики. Экономика коллективного Западного мира находится в кризисе. Остается выбор. Кто станет "черным лебедем". Есть вероятность, что коллективный Запад предпочтет использовать истерию с ковид-19 для решения экономических проблем. Тогда можно будет закрыть множество мелкого и среднего бизнеса. Для сохранения доходов крупных корпораций. Недовольство людей решить запретом на перемещение. Будут бороться якобы за здоровье людей, решая экономические проблемы.
Возможно в этом есть часть правды. Многие смеялись над экономистами в России. Потому была отправлена гуманитарная помощь в Италию, США и другие страны. Оказана помощь медиками из России. Сейчас продается вакцина от простудного заболевания ковид-19. Спутник-5 можно купить, как вакцину. Можно купить лицензию на выпуск вакцины Спутник-5 и выпускать в своей стране. Если страна бедная она может подать заявку в ООН и получит вакцину бесплатно. Кроме всего разработано еще 5 новых типов вакцин в России.
Вы пишите о странных вещах. Создается ощущение, что действительно из-за экономических проблема ЕС и США, нагнетается истерия с ковид-19.
Понятно, что кризис коллективного Западного мира коснулся и Россию. Глобализм в экономике. Вот только наш союз в виде БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Такой экономический союз позволяет смотреть с оптимизмом в будущее.

Сећам 2020 године, маја месеца. Било је говора наших руских економиста на телевизији. Ако је укратко суштина говора била о економији. Економија колективног западног света је у кризи. Остаје избор. Ко ће постати "црни лабуд". Постоји могућност да колективни Запад одлучи да користи хистерију са цовид-19 за решавање економских проблема. Тада ће бити могуће затворити много малих и средњих предузећа. За очување прихода великих корпорација. Незадовољство људи да одлуче забраном расељавања. Наводно ће се борити за здравље људи решавањем економских проблема.
Можда у томе постоји део истине. Многи су се смејали економистима у Русији. Због тога је послата хуманитарна помоћ Италији, САД и другим земљама. Пружена је помоћ лекара из Русије. Сада се продаје вакцина против прехладе цовид-19. Спутник-5 се може купити као вакцина. Можете купити лиценцу за издавање вакцине Спутник-5 и пустити у својој земљи. Ако је земља сиромашна може се пријавити УН - у и добити вакцину бесплатно. Поред тога, развијено је још 5 нових врста вакцина у Русији.
Пишете о чудним стварима. Чини се да је заиста због економске проблем ЕУ и САД, пун хистерије са цовид-19.
Јасно је да је криза колективног западног света дотакла и Русију. Глобализам у економији. Ево само наше Уније у облику БРИЦС-а: Бразил, Русија, Индија, Кина, Јужна Африка. Таква економска унија омогућава оптимизам у будућност.

I remember the year 2020, the month of May. There was a speech by our Russian economists on television. In short, the essence of the speech was about the economy. The economy of the collective Western world is in crisis. That leaves a choice. Who will become the "black swan". There is a possibility that the collective West will prefer to use the hysteria with covid-19 to solve economic problems. Then it will be possible to close a lot of small and medium-sized businesses. To preserve the income of large corporations. People's dissatisfaction with the ban on movement is resolved. They will fight ostensibly for the health of people, solving economic problems.
Perhaps there is some truth in this. Many people laughed at the economists in Russia. Therefore, humanitarian aid was sent to Italy, the United States and other countries. Doctors from Russia provided assistance. The covid-19 cold vaccine is now on sale. Sputnik-5 can be bought as a vaccine. You can buy a license to produce the Sputnik-5 vaccine and produce it in your own country. If a country is poor, it can apply to the UN and get the vaccine for free. In addition, 5 new types of vaccines have been developed in Russia.
You write about strange things. There is a feeling that really because of the economic problems of the EU and the United States, hysteria is being whipped up with covid-19.
It is clear that the crisis of the collective Western world has also affected Russia. Globalism in the economy. That's just our union in the form of BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Such an economic union allows us to be optimistic about the future

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66278.74
ETH 3072.53
USDT 1.00
SBD 3.68