Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

in Deep Dives3 years ago

Lone Star-Texas-1200-609996-1995083.jpg


Recently, Texas experienced an ice storm followed by the biggest energy crisis in history. At least 36 people lost their lives in the cold. How did the Federal state help?


It is astonishing to see Texas, a country that has long been supplying energy to the United States because of the Permian Basin, collapsing due to – lack of energy! One wonders how low the Empire has fallen. However, that was not the lowest point. If you are wondering how the Empire helped its vulnerable people, the answer will only amaze you – not only did it not help, but instead of solidarity and help, Texans were exposed to volleys of ridicule through ‘social networks’…

Недавно је Тексас доживео ледени талас праћен највећом енергетском кризом у историји. Најмање 36 људи изгубило је животе на хладноћи. Како је савезна држава помогла?


Запањујуће је гледати како се Тексас, држава која је због пермског басена била снабдевач Сједињених Држава енергијом, урушава услед – недостатка енергије! Човек се пита колико је ниско Империја пала. Међутим, није то била најнижа тачка. Ако се питате како је Империја помогла својим угроженим становницима, тек ће вас одговор запањити – не само да није помогла, већ су Тексашани уместо солидарности и помоћи, били изложени салвама изругивања преко ‘друштвених мрежа’…

Duration / Трајање: 2:52 (енг)


The corporate media openly sided with those who objected to the Texas voting for Trump, rejoicing over the plight of the local population. But that was not the only trouble. Texas is a country with about 29 million inhabitants in which the people in the vast majority voted for Trump because of the expectation that he will prevent the invasion of immigrants from Mexico. Biden’s policy of importing immigrants to the United States (there are over 30 million of them) provoked an almost panicked reaction:

Корпоративни медији отворено су стали на страну оних који су Тексашанима приговарали глас за Трампа, радујучи се због невоља у коме се тамошње становништво нашло. Али то није била једина невоља. Тексас је држава са око 29 милиона становника у којој је народ у огромној већини гласао за Трампа због очекивања да ће он спречити најезду имиграната из Мексика. Бајденова политика пуштања имиграната у Сједињене Државе (има их преко 30 милиона) изазвала је готово паничну реакцију:


Duration / Трајање: 4:51 (енг)


One should have in mind that none of these troubles would have been so pronounced if it were not for coronavirus hoax. The corona ‘dance’ has already cost the whole World too much, and the events in Texas forced Governor Greg Abbott to resolutely step out of that farce. On March 2nd, he issued an Executive Order (GA-34) that from March 10th, all state restrictions imposed due to covid-19 will be lifted:

“We must now do more to restore livelihoods and normalcy for Texans by opening Texas 100 percent. Make no mistake, COVID-19 has not disappeared, but it is clear from the recoveries, vaccinations, reduced hospitalizations, and safe practices that Texans are using that state mandates are no longer needed.”

Треба имати у виду да ништа од ових невоља не би било до ове мере изражено, да није било – коронапреваре. ‘Игранка’ са короном већ је прескупо коштала читав свет, а догађаји у Тексасу принудили су гувернера Грега Ебота да из те фарсе одлучно иступи. Он је 2. марта издао указ којим ће од 10. марта сва ограничења уведена због ковида-19 бити укинута: (енг)

„Сад морамо учинити више на обнављању средстава за живот и нормалности за Тексашане отварањем Тексаса 100 посто. Немојмо се заваравати, КОВИД-19 није нестао, али је јасно из опоравка, вакцинација, смањених хоспитализација и безбедносних поступака које Тексашани користе да државне одредбе више нису потребне.“

Duration / Трајање 2:20


Is Abbott right? Here are some facts which show he is. Fact One: Mortality from Covid is indisputably only 0.0233%. So there is no pandemic and there never was. Further pushing people into misery threatens the emergence of much more dangerous diseases and conditions. For example, the number of people in front of public kitchens has drastically increased. Neither Abbott nor anyone else should remain indifferent to the appearance of famine, because it is an introduction to the inevitable disintegration of the state or to the epidemic of famine, in which mortality has always been 100%.

Fact Two: Despite the hysterical reactions of the corporate media, Texas was immediately joined by the state of Mississippi, also a Republican stronghold. It is obvious that with the end of the elections in the republican states, the resistance to the propaganda from the center of the Empire is strengthening. The population of the provinces (so called ‘deplorables’) simply wants to live.

And the third fact: The Empire will have to take something serious against the rebel states, because if it turns out that the lifting of measures actually has a positive effect on people’s health, the whole Imperial story of the pandemic will very soon fail.

Је ли Ебот у праву? Ево неколико чињеница који показују да јесте. Прва чињеница: Смртност од ковида је неспорно само 0,0233%. Дакле, пандемије нема и никад је није било. Даље гурање народа у беду прети појавом много опаснијих болести и стања. На пример, драстично се повећао број људи пред јавним кухињама. Ни Ебот ни било ко други не би смели да остану равнодушни на појаву глади, јер она је увод у неминован распад државе или у епидемију глади, у којој је смртност увек досад била 100%.

Друга чињеница: Упркос хистеричним реакцијама корпоративних медија, Тексасу се одмах придружила држава Мисисипи, такође републиканско упориште. Очигледно је да завршетком избора у републиканским државама јача отпор према пропаганди из центра Империје. Становништво провинција (такозвани ‘јадници’) једноставно жели да живи.

И трећа чињеница: Империја ће морати нешто озбиљно да предузме против побуњених држава, јер ако се покаже да укидање мера заправо позитивно утиче на здравље људи, читава Империјална прича пандемији врло брзо ће пропасти.

Another way for the ‘pandemic’ to fail would be if other states join Texas without waiting for the Empire to strike…

Други начин да ‘пандемија’ пропадне, јесте да се и друге државе придруже Тексасу не чекајући удар Империје…

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False Triggerimg

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

I think your assessment on the Texas matter is accurate @lighteye. As of last check... we have about 17 States now that have never bought into the covid hype or have now lifted their oppressive mandates upon citizens.

Threat of Secession from the Union by Texas has made them more of a target than in the past by malevolent actors. I suspect that power outage, was inflicted upon the residents of the State, and as a threat to local political leaders.

Ковид... Постоји као САРС, цурење из носа, грип. Понекад људи умиру од њега, као што умиру од упале грла, на пример...
Тек је дуго објављена вакцина Спутник-5. Вирус давно заустављен. Ljudi umiru? Da, umiru! Како умиру од заушњака или грлобоље. Одакле долази таква паника? Оперите руке, не конзумирајте лошу храну. Не кашаљ и кијање на друге.
То је само пре Цовид-19 За све адекватне људе, то су правила доброг тона. Смртност је, као и код било које болести, али је изузетно мала.

Прво, не волим америчку владу. Истовремено, Жао ми је обичних људи. Oni radnici i farmeri koji ne donose odluku da bombarduju zemlje i unište narode. Они само желе да живе и воле.
Други тренутак Трумп је обећао да ће ријешити проблем миграната. Baš smešno... Нисам чуо да ће Доналд забранити капитализам. Мигранти не стварају сиромашни људи који беже из Мексика. Мигранти из америчке политике у суседну земљу која пљачка Мексико.Нисам чуо за подршку мексичкој економији Трумпа.Нисам чуо за отварање нових радних места у Мексику са пристојном платом.
Истовремено, ко даје мигрантима посао? Пут безгрешан положај и по стандардима Американаца сиромашне плате? Ко има користи од тога? Капиталистима, који је Трумп. Сигуран сам у својим бројним предузећима, укључујући рад илегалних миграната чинећи Доналда богатијим. Дно црта? Једном руком градимо зид, а другом намамимо мигранте. Лицемерје америчке политике у најчишћем стању...

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68034.95
ETH 3846.82
USDT 1.00
SBD 3.66