"Pag-asa", Isang Pilipinong Tula

in #filipino-poetry3 years ago

"Pag-asa"

Tanging ikaw mahal, ang aking pag-asa
Dahil sa'yo sinta nakadama ng ligaya
Pagmamahal ko'y alayan ka
Sa'yo natapos na ang pagdudusa

Sana wag kang mawawala
Sapagkat ikaw ang bagong pag-asa
Nilutas mo aking mga problema
Binigyan mo aking munso ng saya

Nong wala ka pa ako'y litong lito
Dahil ang mundo'y gulong-gulo
Ngayong ako na'y nasa piling mo
Nakakaisip na ako ng matino

Ikaw ang lakas sa aking kahinaan
Ilaw sa madilim na kapaligiran
Totoo sa mundong ginagalawan
Dinagdagan mo ako ng lakas ng kalooban

Maraming salamat mga kaibigan!

Naway naghandog sa inyo ng aliw ang nabuo kong tula.

Photocredits 1 2

Sort:  

Congratulations @hillaryaa! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @hillaryaa! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @hillaryaa! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @hillaryaa! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 18000 upvotes. Your next target is to reach 19000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @hillaryaa! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 19000 upvotes. Your next target is to reach 20000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @hillaryaa! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 1.21
TRX 0.13
JST 0.142
BTC 62920.10
ETH 2214.84
BNB 541.62
SBD 8.82