Sınıf Yönetimi Kitapları

in #tr5 years ago

Günümüzde etkili öğretmenlik eğitiminin etkili sınıf yönetimini içermesi gerektiği anlaşılmıştır.

Ülkemiz de sınıf yönetimi hakkında ilk çalışma Mehmet Ali Kısakürek tarafından 1985 yılında yapılmıştır. 1985 yılından önce ülkemizde herhangi bir çalışma olmaması öğretmenlerin yetiştirilmesi açısından büyük bir boşluktur. Uluslararası ilk çalışma ise Brown tarafından 1850 yılında yapılmıştır. Aradaki 135 yılı düşündüğümüzde yabancı ülkelerin çoğunda eğitimin iyi bir seviyelere gelmesine şaşırmamak gerekiyor.

Sınıf yönetimi kitaplarının çoğunun kuramsal ağırlıklı olmasıda öğretmenlerin sadece teorik olarak aldığı bilgiler ile yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Sınıf Yönetimi ile ilgili yazılan kitaplarda kuramla birlikte örnek olayların da arttırılması düşüncesindeyim. Uluslararası sınıf yönetimi kitaplarına bakıldığında kuram ve uygulama ağırlıklı olduğu görülüyor. Bir öğretmen sınıfında karşılaştığı bir sorun ile ilgili daha tecrübeli olacağı için kolay bir şekilde halledebilir ama ülkemizde konu hakkında bir fikri olmadığı için öğretmen yanlış bir davranış sergileyebilir.

Kitaplar yazılırken genellikle nicel araştırma yöntemi görülüyor. Bilgilerin çoğu sayısal verilere dayanıyor. Araştırma yetersizliği görülüyor. Okuldaki öğrenciler gözlemlenerek karşılaşılan sorunların kitap içeriklerinde yer almadığı daha çok sayısal bilgiler olduğundan öğretmenler zorluk yaşıyor. Uluslararası kaynaklara bakıldığında araştırma ağırlıklı çalışmalar, nitel ve nicel araştırma dengesi olduğunu söyleyebiliriz.

headline.jpg

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihemre06 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

sisteme eklendiniz. Aktif olması icin

ayarınızı 100 yapıp tekrar bilgi veriniz.

videoyu izleyiniz ilgili ayar 1:55 dakikada, videodaki işlemleri eksiksiz yapıp bilgi veriniz.

videoyu izleyerek ayarlarınızı gözden geçiriniz.

Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @semihemre! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.022
BTC 26261.87
ETH 1594.71
USDT 1.00
SBD 2.15