ခရီးသြားျခင္း၏ အက်ဳိး (၁)

in #steemit4 years ago

ခရီးသြားျခင္းသည္ အက်ဳိးထူးမ်ားစြာကိုေပးစြမ္းနိုင္ပါသည္။
ခရီးသြားျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားစြာကို ရရွိနိုင္ပါသည္။
ခရီးအနီးအေဝးကိုလိုက္၍ ေဒသအေျခအေန ကဲြျပားမွ ုမ်ားကို ျမင္ေတြ ့နိုင္ပါသည္။ ပထဝီ အေနအထားမွစ၍
ရာသီဥတု စိုက္ပ်ဳိးေသာအပင္မ်ား ေဒသ၏ အဓိကစီးပြားေရး
ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ။ေဒသခံမ်ား ၏ ေလယူ ေလသိမ္း စကားသံမ်ား စသည့္ မတူ ကဲြျပားမွ ုမ်ားအလိုက္ ျကည့္စရာ
သိမွတ္စရာတိုကို မွတ္သားရင္း မွ အသိသစ္ အျမင္သစ္ အေတြးသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္။

Picture_12_Leopard.jpg

ခရီးသြားေဖာ္ခ်င္းသိကြ်မ္းခြင့္ ရသကဲ့သို ့ ေဒသခံမ်ားႏွင့္လည္း ေတြဆံုရင္း ႏွီးခြင့္ရသည္မွာလည္း ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွသည္။ ထိုျပင့္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ
မေတြ ့ျကံုဖူးေသာ ျမင္ကြင္းအစံုစံုကို ျကည္ႏူးဖြယ္ခံစားနိုင္သကဲ့သို ့ မစားဖူးေသာ ေဒသထြက္ အစားအေသာက္မ်ား အသံုးအေဆာင္
ပစၥည္းမ်ားကလဲ မိမိတို ့သြားခဲ့ေသာ ခရီးကို အျမဲတမ္း အမွတ္ရေစပါသည္။ ထို ့သို့ ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေပးစြမ္းနိုင္ေသာေျကာင့္ လူအမ်ားစုသည္ ခရီးသြားျခင္းကို
အလြန္ပင္ ႏွစ္သက္ စိတ္ဝင္စားလွပါသည္။

Sort:  

You got a 29.84% upvote from @mitsuko courtesy of @ntamntam!

You got a 22.43% upvote from @bid4joy courtesy of @ntamntam!

You got a 23.17% upvote from @moneymatchgaming courtesy of @ntamntam! Please consider upvoting this post to help support the MMG Competitive Gaming Community.

Limited Promotion! Use both @t50 and @hybridbot for a chance of receiving extra upvotes!

You got a 5.40% upvote from @t50 courtesy of @ntamntam!

Anyone can use this service by sending a minimum of 0.010 SBD or STEEM to @t50 with the post you want upvoted as the memo.

Consider investing Steem Power to receive daily payouts from bot income.
10 SP, 25 SP, 50 SP, 75 SP, 100 SP, 125 SP, 150 SP, 200 SP, 250 SP, 300 SP, 350 SP, 400 SP, 450 SP, 500 SP, 600 SP, 700 SP, 800 SP, 900 SP, 1000 SP or use the delegation manager. At any time you can get your investment back by undelegating.

Partners

@upfundme and #upfundme
TASKMANAGER bitshares token
@hybridbot - bid/membership hybrid bot (0.010 SBD minimum)
@memearmy meme support community bot

You got a 2.81% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @ntamntam! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

You got a 35.94% upvote from @whalepromobot courtesy of @ntamntam!

You got a 17.44% upvote from @ptbot courtesy of @ntamntam!
Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).
Visit https://ptbot.ga for details.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 12.93% upvote!
I was summoned by @ntamntam. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Congratulations, your post received 16.94% up vote form @spydo courtesy of @ntamntam! I hope, my gratitude will help you getting more visibility.
You can also earn by making delegation. Click here to delegate to @spydo and earn 95% daily reward payout! Follow this link to know more about delegation benefits.

This post received a $0.121 (100%) upvote from @upvotewhale thanks to @ntamntam! For more information, check out my profile!

Thank you so much for using our service! You were protected from up to 20% losses!

Earn passive income in SBD/STEEM by delegating to us! 100sp, 500SP, 1000SP, ANY SP

You just received 12.27% upvote from @onlyprofitbot courtesy of @ntamntam!

You got a 8.32% upvote from @brupvoter courtesy of @ntamntam!

Congratulations @ntamntam! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

This post has received a 62.55% upvote from @lovejuice thanks to @ntamntam. They love you, so does Aggroed. Please be sure to vote for Witnesses at https://steemit.com/~witnesses.

You got a 3.63% upvote from @postpromoter courtesy of @ntamntam!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

You got a 36.83% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

You got a 9.62% upvote from @minnowvotes courtesy of @ntamntam!

BOING! You got a 25.37% upvote from @boinger courtesy of @ntamntam!

Earn daily payouts by delegating to Boinger! We pay out 100% of STEEM/SBD!

You got a 20.97% upvote from @steembloggers courtesy of @ntamntam!

This post has received a 10.92 % upvote from @boomerang.

You got a 19.62% upvote from @redlambo courtesy of @ntamntam! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

You got a 4.80% upvote from @emperorofnaps courtesy of @ntamntam!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

You got a 9.47% upvote from @dailyupvotes courtesy of @ntamntam!

This post has received a 61.41% UpGoat from @shares. Send at least 0.1 SBD to @shares with a post link in the memo field.

Interested to earn daily? Delegate Steem Power to receive 95% payout rewards. Use this link https://on.king.net/shares to delegate SP to @Shares. Join us at https://steemchat.com/ discord chat.

Support my owner. Please vote @Yehey as Witness - simply click and vote.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19786.40
ETH 1067.54
USDT 1.00
SBD 2.97