လူငယ္ႏွင့္ စည္ကမ္း ၂

in steemit •  last year 

အကြပ္မဲျကမ္း ပရမ္းပတာ ျဖစ္သလို ႏွုတ္ခမ္း သပ္ပါေသာ ေတာင္းသည္ ခိုင္ျမဲသည္။ ထို ့အတူ စည္းကမ္းရွိေသာ လူငယ္ သည္သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မွ ု ကို ရရွိနိုင္သည္။ အိပ္ရာ စားရာ ေနထိုင္ရာ နွင့္ပညာသင္ျကားရာ အားလံုး၌ စည္းကမ္းရွိရပါမည္။ အေလ့အက်င့္သည္ ထံုးစံျဖစ္လာနိုင္သည္။ စည္းနွင့္ စား စည္းနွင့္သြား စည္းနွင့္အိပ္ စည္းနွင့္ ပညာသင္ေသာသူသည္ အခက္အခဲဟူ၍ မေပၚေပါက္နိုင္ေတာ့ပါ။ ေအာင္ျမင္မွ ုသည္သာ ေအးေအးေဆးေဆးပင္ ခံယူရံုသာရွိပါသည္။

IMG_20180522_085357.jpg

ဆရာတက္တိုးက စည္းကမ္းဟူသည္ လြတ္လပ္မွုနွင့္ မွ်တမွ ုတို့ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုမိန့္ခဲ့ဖူးပါသည္။ က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ ထို့သို့မထင္ေပ။ စည္းကမ္းဟူသည္ လူ့ေဘာင့္ တစ္ခုလံုး တိုးတက္မွုအတြက္ လူသားတိုင္း လိုက္နာသည့္ သဘာဝေပး အခြင့္အေရး မ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟုထင္မိပါသည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို လူတိုင္းရယူရယူတက္ဖို ့လိုပါသည္။ လူငယ္မ်ား တိုတက္ေအာင္ျကိုးပမ္းတက္ဖို ့သည္ ပင္္မအက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လူငယ္တိုင္း ရယူေအာင္ ျကိုးပမ္းနိုင္လွ်င္ နိုင္ငံသည္လည္းေကာင္း လူမ်ဳိးသည္လည္းေကာင္း သူအလိုလို ဖြံျဖိ ုးလာမည္သာျဖစ္ပါသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations, your post received 36.36% up vote form @spydo courtesy of @moelout! I hope, my gratitude will help you getting more visibility.
You can also earn by making delegation. Click here to delegate to @spydo and earn 95% daily reward payout! Follow this link to know more about delegation benefits.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 6.55% upvote!
I was summoned by @moelout. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works

This post has received a 4.33 % upvote from @boomerang.

Hello boomerang!
You forgot me, I paid you $ 20 four 6 Days!!!!!!

Congratulations @moelout! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

KakaoTalk_20180912_195847265.jpg

Congratulations @moelout! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout
Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @moelout! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @moelout! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!