Cześć! Hi! 안녕!

in #ukri3 months ago

Wiem, że muszę jeść dobre jedzenie w dobry sposób, aby zachować zdrowie. Ale pokusa pobłażania jest trudna do odparcia.

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26820.17
ETH 1876.43
USDT 1.00
SBD 2.21