SICAKLAR GELİYOR

in #tr5 years ago

images.jpg

Önümüzdeki hafta kavurucu sıcakların tekrar etkili olacağı söyleniyor.
Güneş Dünyamız için yaşam kaynağı ama oldukça zararlı da olabiliyor.Aşırı sıcaklarda bu zararlarından korunmak için dikkat etmek gerekiyor.
Özellikle çocuklarq dikkat !!!.Mümkün olduğunca dışarı çıkmamak ve gölgede kalmak gerekiyor.Tabi işi dışarda olanlar için bu mümkün değil.Bol bol su içmek ve açık renkli ince giysiler bizi bir nebze olsun koruyabilir.
Dolayısıyla hava şartlarını değiştiremeyiz ama önlem alarak güneşin ve sıcak havanın zararlarından korunmak bizim elimizde.

Sort:  

Congratulations @gizemli3! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 12.39% upvote!
I was summoned by @gizemli3. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

This post has received a 5.09 % upvote from @boomerang.

Congratulations @gizemli3! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @gizemli3! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23380.66
ETH 1664.21
USDT 1.00
SBD 2.86