ဆန္းခါစ ေႏြ

in #steemit6 years ago

ရာသီစက္ဝန္းသည္ မိုးျပီးလ်ွင္ေဆာင္း ေဆာင္းျပီလွ်င္ေႏြ ပံုမွန္လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။မိုးစက္ေပါက္ မ်ားရပ္စဲသြားလွ်င္ ႏွင္းစက္ေလးမ်ား က်ဆင္းလာေလသည္။ ထိုမွတဖန္ ႏွင္းေပ်ာက္သြားေသာအခါ ေႏြသည္ အပူေငြ့ နွင့္အတူ ေလာကသို ့ခ်င္းနင္း ဝင္ေရာက္ လာျပန္ေခ်သည္။ ေဆာင္းေနွာင္းေႏြ တေပါင္းလပါတကား။ ေဆာင္းေႏွာင္း ေႏြ တေပါင္းလပါတကား။ ေဆာင္းေႏွာင္းစေေႏြ ျဖစ္ေသာေျကာင့္ ေဆာင္း၏ အေငြ့ အသက္တို အသက္ဝင္ဆဲ ျမဴႏွင္းတို ့ေဝ့ဝဲက် ဆင္းေနဆဲ ေဆာင္းျကြင္းႏွင္းမွုန္ တို ့ ေလႏွင့္အတု လြင့္ ေမ်ာေနဆဆဲပင္ ။ ေႏြဦး ႏွင့္အတူ ဥျသငွက္ပ်ဳိ ၏ ေတးသံမွာ အလြမ္း ဓါတ္ခံ ရွိသူအတြက္ ေျကကဲြ ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ ေႏြနိဒါန္း အျဖစ္ ေႏြသရုပ္ ကို ေဖာ္လိုက္သံအလား ရင္၌ ခံစားရေလသည္။

Painnt_180913043106.jpg

Sort:  

You got a 2.66% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @payi! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

You got a 3.36% upvote from @postpromoter courtesy of @payi!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

Congratulations @payi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @payi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @payi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @payi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @payi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @payi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @payi! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.038
BTC 67410.02
ETH 3265.08
USDT 1.00
SBD 4.16