လူငယ္ႏွင့္ စည္ကမ္း ၁

in #steemit2 years ago

အမ်ဳိးသား စည္းကမ္းအစ စာသင္ေက်ာင္းက ဟူေသာ ဤေဆာင္ပုဒ္ကေလးသည္ေက်ာင္းသားႏွင့္ စည္းကမ္းဒြန္တဲြေနေျကာင္းေဖာ္ျပေနပါသည္။ ေက်ာင္းသားတိုင္း စည္းကမ္းက်နသူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယေန့လူငယ္သည္ ေနာင္အခါတြင္ နိုင္ငံတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ့ူျကီးမ်ား ျဖစ္လာမည္မွာ မလဲြပါေခၽ။
ယေန့ လူငယ္မ်ား စည္းကမ္းရွိပါမွနိုင္ငံေတာ္လည္း ထြန္းကား စည္ပင္လာမည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ တိုးတက္မွ ုဆုတ္ယုတ္မွ ုမွာ ထိုနိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာေျကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

IMG_20180522_085357.jpg

အစေကာင္းမွ အေနွာင္းေသခ်ာရန္ လိုသလို ယေန့လူငယ္တို ့သည္ ေနာင္ဝယ္လူျကီးမ်ား ျဖစ္ျကသည္။ဤသို ့ျဖင့္ လူေတာ္ လူေကာင္းမ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ လူငယ္ဘဝကပင္ ျကိုးစားရသည္။ အနာဂတ္၏ ျကယ္ပြင့္ကေလးမ်ား သည္ အဖက္ဖက္မွ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ စံျပျဖစ္ေရးအတြက္ စည္းကမ္းရွိမွ ုသည္ အဓိကျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို့ ဦးေဆာာင္ေသာ နိုင္ငံေတာ္သည္သာ တိုးတက္ျမင့္မားလာနိုင္သည္။ လူေတာ္လူေကာင္းေျမာက္မ်ားစြာစုစည္းေသာ နိုင္ငံေတာ္သည္သာ စည္းရိုးစုစည္းေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ေရး တိုင္းသူျပည္သားေကာင္း ျဖစ္ေရးအတြက္ လူငယ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို ့ျဖစ္ပါ၍ ျကိုးစားရိုးသားစည္းကမ္းရွိေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ထာ ဝစဥ္ ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္ေပးရပါမည္။

Sort:  

Great post!
Thanks for tasting the eden!

Congratulations, your post received 27.90% up vote form @spydo courtesy of @moelout! I hope, my gratitude will help you getting more visibility.
You can also earn by making delegation. Click here to delegate to @spydo and earn 95% daily reward payout! Follow this link to know more about delegation benefits.

You got a 2.64% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @moelout! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

You got a 4.26% upvote from @emperorofnaps courtesy of @moelout!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

You got a 6.13% upvote from @dailyupvotes courtesy of @moelout!

You got a 3.95% upvote from @postpromoter courtesy of @moelout!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 6.55% upvote!
I was summoned by @moelout. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works

This post has received a 4.97 % upvote from @boomerang.

@moelout purchased a 21.70% vote from @promobot on this post.

*If you disagree with the reward or content of this post you can purchase a reversal of this vote by using our curation interface http://promovotes.com

You got a 20.00% upvote from @moneymatchgaming courtesy of @moelout! Please consider upvoting this post to help support the MMG Competitive Gaming Community.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.042
BTC 10958.61
ETH 374.36
USDT 1.00
SBD 0.98