စိတ္အလွတရား

in #steemit2 years ago

စိတ္အလွတရား

လူေလာကျကီးတြင္ လူတို ့သည္ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ က်င္လည္ရာ၌ အျပဳအမူသံုးပါးျဖင့္ ေန့စဥ္ဆက္ဆံေနရသည္။ သြားလာလွုပ္ရွားရသည့္ ကိုယ္အမူအရာ |ေျပာဆိုဆက္ဆံေနရသည္ ႏွုတ္အမူအရာ ျကံစည္ ေတြးေတာေနရသည့္ စိတ္အမူအရာဟူ၍ လူတိုင္း သိနားလည္ထားျကပါသည္။ ကံသံုးပါးတြင္ မေနာကံ ဟူေသာ စိတ္သည္ အရာရာကို ဦးေဆာင္နိုင္ စြမ္းရွိပါသည္။ စိတ္ညံ့မ်ားျကီးစိုးျပီး စိတ္ျကမ္းမ်ား ဝင္ေသာအခါတြင္ ကိုယ္အမူအရာလည္းစိုးသြမ္းလာပါေတာ့သည္။ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း ရွိျပီး အသိစိတ္ လႊမ္းမိုုးေနေသာအခါတြင္ ကိုယ္အမူအရာ သိမ့္ေမြ့ျပီး ႏွုတ္အမူအရာ ခ်ဳိသာေနတက္ပါသည္။ ထို ့ေျကာင့္ လူတို့ ၏ ကံသံုးပါး အမူအရာတြင္စိတ္က လႊမ္းမိုးေနေလ့ရွိပါသည္။

IMG_20180522_082115.jpg

လူ ဘဝတြင္ျကီးျမတ္လိုသူမ်ား ေအာင္ျမင္လိုသူမ်ား ႏွင့္ လူခ်စ္ လူခင္ ေပါမ်ားလိုသူမ်ားသည္ စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္ကို ေမြးရန္လိုအပ္ပါသည္။ စိတ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္ရွိရန္အတြက္ မိမိကိုတိုင္ ျကိဳးစားျပီး ဆင္ျခင္တံုတရား လက္ကိုင္ထားကာ သတိျဖင့္ ေနထိုင္သင့္ေပသည္။

Sort:  

Great post! You've earned a 25.62% upvote from @dolphinbot
Join the DolphinBot Team for Daily Payouts in Steem! Click here: http://bit.ly/dolphinbot

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Hi @glanter22, you have passed our validation. To finalize your registration go to the following url and grant @Upvotebank access to use your vote - https://steemconnect.com/authorize/@upvotebank?scope=vote

Hi, glanter22

  • Account balance: 0.00490581$
  • Your current max allowed amount: 0.00679698$
  • Your Min. Voting Power for upvoting: 90%
  • Your current Voting Power: 83.0161%
  • Your current vote value: 0.000679698$

min. vp: 95%

Hi @glanter22, we have now change you Min. VP for upvoting to:95%

Congratulations @glanter22! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

You got a 4.30% upvote from @upme thanks to @ntamntam! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).

You got a 31.15% upvote from @redlambo courtesy of @glanter22! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

You got a 5.97% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @glanter22! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

This post received a $0.126 (88.24%) upvote from @upvotewhale thanks to @glanter22! For more information, check out my profile!

You got a 35.66% upvote from @whalecreator courtesy of @glanter22! Delegate your Steem Power to earn 100% payouts.

You have been defended with a 57.95% upvote!
I was summoned by @glanter22.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 20.41% upvote!
I was summoned by @glanter22. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

You got a 5.02% upvote from @emperorofnaps courtesy of @glanter22!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Upvote Done Plz Delegate Your STEEM POWER and start earning 100% daily payouts