Sort:  

Thank you for your contribution to the "photocircle" tag

Cheers,
@photocircle Team

Check out this post for information on all the Photocircle tags

Learn about this photo curation project by clicking >here

To learn more about the new project feature, please click on the quest image below.

To stop receiving comments then reply !STOP!

Świetne zdjęcie. Jakby dwa światy. Stara dzwonnica a w tle nowoczesne budownictwo. Dzwonnica wraz z drzewami jakby wycięta z innego świata i wklejona.

No proszę .... super fotka. Pięknie przedstawiony kontrast (nowe / stare) na tle rzeki między górami...hmm nic piękniejszego sobie nie można wymyślić dla fotografa. Gratulacje i pozdrawiam. Będę za Tobą podążał i czekał na więcej tak klimatycznych zdjęć.

Congratulations @morveska! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @morveska! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @morveska! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24501.26
ETH 1979.13
USDT 1.00
SBD 3.37