႐ုပ္ေသးအလွ ျမတ္ႏိုးၾကသူမ်ား

in myanmar •  3 months ago

... မဂၤလာပါ ...

၈ လပိုင္းက MSC Gathering ေတြ႔ဆံုပြဲ
သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ
ဘုရားဖူး အလည္အပတ္ ထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဤတြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ႐ုပ္ေသး အလွ႐ုပ္မ်ား
ခ်ိတ္ဆြဲ ျပသ ေရာင္းခ်ေနသည္မ်ားကို ပုဂံၿမိဳ႕ ဝန္းက်င္
ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေတြ႔႐ွိရပါတယ္။

ထိုမွ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ ျမတ္ႏိုးသူ အခ်ိဳ႕ကို
ကြၽန္ေတာ္က ဖုန္းကင္မရာေလးျဖင့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု
႐ိုက္ယူခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ႐ႈစားေတာ္မူပါဗ်ာ...

IMG_20180804_101945.jpg

ဤပံုမွာ MSC admin ဦးစိုး @ansoe က
႐ုပ္ေသး အႏုအလွကို အႏုအရြ ခံစားၾကည့္႐ႈေနပံု ျဖစ္ပါသည္။

IMG_20180804_102010.jpg

ဤပံုမွာ MSC admin ကြီးေရႊ @nyinyiwin က
႐ုပ္ေသး႐ုပ္ေလးမ်ားကို ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း ႐ိုက္ယူၿပီး
လွမလွ အလင္းအေမွာင္ အေနအထား ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈ
ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။

IMG_20180804_102106.jpg

ဤပံုမွာ MSC admin ျဆာတင္ @tinhlaingoo
ႏွင့္ ျဆာကေတာ္ @nyonyoshein တို႔၏ ပံု ျဖစ္ပါသည္။

*Smart Phone Photographer - - -

                    • - Hein Khant Maung*

မိတ္ေဆြအားလံုး ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ၾကပါေစ...

MSC - 193
@billionairehein

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ကို႕ယို႔ကားယားပုံကိုမ်ားခြယ္ အလွခံစားသူေျပာရေသးလားဟ ဒါမ်ဳိးေလးဆိုေတာ္ေသး

IMG_20180804_102123.jpg

IMG_20180804_102138.jpg

·

ျဆာတင္ကေတာ္ ေျခတစ္ေပါင္က်ိဳးခုန္ေနတာလား😁😁😁

·
·

ဘုရား၀ုိင္းထဲ ေထြပစ္တမ္းကစားနာ ☺☺☺

·
·
·

ဟိဟိ😂😂

You got a 7.03% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!

ေရာက္ဖူးခ်င္ပါသည္

·

ဘုရားဖူး ထြက္လာႏိုင္ပါေစ

You got a 3.98% upvote from @emperorofnaps courtesy of @billionairehein!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

You got a 9.12% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!

Congratulations @billionairehein! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

မွတ္မိပါတယ္ အဲ့ဒီေနရာေလးမွာ ညီေလးဖုန္း လစ္
သြားတာေလ စိတ္ကုိတုိလုိ႔ဗ်ာ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by billionairehein from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 9.86% upvote!
I was summoned by @billionairehein. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works