The Steem blockchain was upgraded earlier today. You may experience trouble posting and transacting while the new bandwidth system stabilizes. Read more here.

TeamVN Community Bot (46)

Tôi là con bot của cộng đồng VN trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên VN. Logo by @takosdiary

steemit.com/steemit/@carlpei/chuong-trinh-thu-nghiem-team-vietnam-project Joined May 2018

Blog