Sigaranın Tarihçesi

in #tr6 years ago

Ticari amaçla ilk sigara 1843 yılında Fransa' da devlet tekelindeki "Française des Tabacs" adlı kuruluş tarafından üretildi. Kraliçe Marie-Amelie tatafında o yıl Pariste düzenlenen bir kermeste satıldı. Üretim elle yapıldığından son derece düşüktü. Daha sonra fabrikasyon olarak ilk sigara üretimi 1853 yılında Küba'nın başkenti Havana'da "Don Luis Sussini" tarafından başlandı. Bazı kaynaklara göre günde 2milyon580 bin sigara yaptığı ileri sürülür. Sanki bu sayı biraz abartılmış gibi ama bir aylık süre içinde söz konusu rakama ulaşacağı da kesindir.

text

Markalı ilk sigara ise İngiltere'de 1859'da "Tatlı Üçler" adıyla üretilir. Şirketin sahibi olan Robert Gloag, 1854-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı sırasında, Ruslara karşı Türklerle omuz omuza savaşmıştı. O sırada, silah arkadaşı Türklerden sigara sarmasını öğrendi. Ülkesine döndüğünde sigara üretimine geçmeye karar verdi. Gloag'ın pazar bulmak gibi bir sıkıntısı da yoktu. Zira pek çok İngiliz, tıpkı kendisi gibi Kırım Savaşı sırasında ya Türklerden ya da esir düştükleri Rus zindanlarından sigarayı öğrenmişler ve tiryakisi olmuşlardı. Bizimkiler de işini biliyormuş. Alttan itilerek açılan ilk sigara paketleri, 1952 Ağustos'unda Güney Afrika'daki Rothmans tesislerinde kullanıldı. Jelatin ambalajlı ilk sigara paketleri de 1931 yılında Craven A firmasınca piyasaya sunuldu.


Öncelikle steemix adı altinda ilk yazım ve steemit sitesindeki türk topluluğunun geliştiğinden dolayı çok mutluyum. Herkese iyi steemitler diliyorum.

Sort:  

Bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Çalışmalarınızın devamını bekliyoruz. Bizleride takip etmeyi unutmayın.

Congratulations @melihkorkmaz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @melihkorkmaz! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65375.87
ETH 3337.31
USDT 1.00
SBD 2.63