Sen beni güzel hatırla...

in #tr6 years ago

Kızılcahamam'ın o muhteşem miss gibi çam ağaçlarının kokusunu ciğerlere doya doya çekmek gibisi var mı?

Böyle bir güne merhaba demek ömre ömür katar, unutulur tüm acılar kederler bir an da olsa...

İnsan bazen hayatın koşuşturmasına dalıp kendini ihmâl eder ama bunu fark ettiğinde çoğu zaman iş işten geçmiş olur, giden gitmiştir artık.

Ruhumuzu doyurmak; miss gibi temiz havayı koklamak, kulakların pasını silecek ahenkte bir melodiye kapılmak, lezzetli yemekler yemek, sevdiğinin gözlerinin taa içine bakmak ve elini tutup güzel sözler fısıldamaktan geçiyor belki de...


Ben seni unutmam, unutmam
Sen beni güzel, güzel hatırla
Zaman ilaç derler ya
Ellerin neden uzak hâlâ


Sort:  

This post has received a 0.45 % upvote from @drotto thanks to: @akifane.

This post has received a 1.22% upvote from thanks to: @akifane.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 1 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

Teşekkür ederim 🙂

Congratulations @akifane! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @akifane! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @akifane! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

  1. yıl dönümüm geçip gitmiş fark etmeden, kutlayalım😎

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69852.07
ETH 3757.14
USDT 1.00
SBD 3.75