Sa Aking Pagtungtong Sa Entablado

in tagalog •  6 months ago 

Nalalapit na ang aking pagakyat sa entablado at ni konting kaba ay hindi dumadapo sa aking dibdib.


8phfaypoos.png

Litrato

Lubos akong nagpapasalamat sa aking pamilya at lalong lalo na sa aking Lola na araw araw ay palagi kaming inaalagaan. Hindi ko man maiparamdam sa kanila na mahal na mahal ko sila pero sa aking kalooban, palagi silang nandyan at palagi ko rin sila iniisip.

Sila ang ginagawa kong inspirasyon at walang nang ibang taong makapagbabago ng aking isipan. Sana sa pagdating ng araw ng aking pagtungtong sa entablado ay sorpresahin ako ng aking ina na nasa ibang bansa pero hindi muna ako aasa doon dahil baka sumama ulet ang aking loob.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Congratulations @peachbaby! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @peachbaby! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!