အလွ ူဒါနသည္ ယဥ္ေက်းမွ ု အလွလည္းျဖစ္သည္

in #steemit3 years ago

အလွ ူဒါနသည္ ယဥ္ေက်းမွ ု အလွလည္းျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ ရွင္ျပဳ အလွ ူမ်ားသည္ ထမင္းေရေခ်ာင္းစီး ေပါင္းျပီးသြန္ရန္ ရာဝင္ေျကးအိုး မီးထိုးပါျမန္ျမန္ ဟူေသာ သီခ်င္းစာသားအတိုင္း အျကီးအက်ယ္ ေက်ြးေမြးသည့္ ပဲြမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား ကာလသား ကာလသားသမီးတို ့သည္ ခ်က္ျပဳတ္သူ မဏၭပ္ထိုးသူ စသည္ျဖင့္ မနားမေန တစ္ေယာက္တစ္လက္ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ျကျမဲ ျဖစ္သည္။ အလွ ူျမင္ကြင္းသည္ အလွ ူရွင္ ၏ ေစတနာ အလွ ူပရိသတ္တို ့၏ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္မွ ုတို ့ ထင္ဟပ္ ေနျမဲျဖစ္သည္။ သြက္လက္ရႊင္ျမ ဴးေသာ ကာလသားတို ့၏ ဒိုးပတ္ဝိုင္း ကား အလွ ူ၏ သေကၤတ အလွအပ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ျမင္းကိုစီး၍ ေရႊထီးေဆာင္းထားေသာ ေမာင္ရင္ေလာင္းႏွင့္ ေနာက္ပါးက ကြမ္းေတာင္ကိုင္ ပန္ေတာင္ကိုင္ ေက်းရြာသူအပ်ဳိေခ်ာ တို ့သည္လည္း ျမန္မာမွ ု ျမန့္မာဟန္ ပီျပင္လွေသာ ျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။IMG_20180522_090128.jpg

Sort:  

You got a 4.01% upvote from @upmewhale courtesy of @dvice!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

You got a 3.36% upvote from @booster courtesy of @dvice!

NEW FEATURE:

You can earn a passive income from our service by delegating your stake in SteemPower to @booster. We'll be sharing 100% Liquid tokens automatically between all our delegators every time a wallet has accumulated 1K STEEM or SBD.
Quick Delegation: 1000| 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000

You got a 2.85% upvote from @postpromoter courtesy of @dvice!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

You got a 5.70% upvote from @emperorofnaps courtesy of @dvice!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

Great post!
Thanks for tasting the eden!

Congratulations @dvice! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout
Award for the total payout received
Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dvice! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dvice! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dvice! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dvice! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!