ဝႆန္ စြမ္းအင္

in steemit •  2 months ago

ဝႆန္ ရာသီတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကိုင္တက္ျကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ စိုက္ပ်ဳိးသမွ် ျဖစ္ထြန္းျကရန္ လိုအပ္သည္အခ်က္မ်ားထဲ့တြင္ မိုးေလဝသ မွန္ကန္မွ ုသည္လည္းတစ္ခ်က္အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ဝႆန္ ရာသီ အစတြင္ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ျကသည္။ ေက်ာင္းဖြင့္ရသီ ျဖစ္၍ အျဖဴအစိမ္းဝတ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဆရာဆရာမမ်ားကို ထီးေရာင္စံုမ်ားေအာက္တြင္ ေတြ ့ျမင္နိုင္ပါသည္။ မိုးရြာေနေသာ္လည္း စိတ္ပ်က္ျခင္းမရွိ လန္းဆန္းတက္ျကြေနေသာ ဟန္ပန္အမူအရာ မ်ားကို ေတြ့ျမင္ျကရသည္။ေကာင္ပင္ ပ်ဳိေလးမ်ားႏွင့္အျပိ ုင္ တက္ျကြေနေသာ အနာဂတ္ လူငယ္မ်ား ၏ ပံုရိပ္မွာ ႏွစ္သက္ျကည္ႏူးဖြယ္ လွပေနပါသည္။

measureable . .2.jpg

ဝႆန္ကာလတြင္ ေကာင္းကင္ျပင္၌ တိမ္ေတာင္လိပ္ျကီးမ်ားသည္ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ အရပ္မွေလႏွင့္အတူ ပါလာတက္ျကသည္။ တိမ္ေတာင္ဟူသည့္ အတိုင္း တိမ္မ်ားသည္ ေတာင္ျကီးမ်ားသဖြယ္ ျကီးမားျမင့္မားလွသည္။အခ်ဳိ ့တိမ္မ်ားမွာမူ ဂြမ္းဆိုင္ဂြမ္လိပ္ျကီးမ်ား သဖြယ္ လွပေသာပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေတြ ့နိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ မိုးတိမ္တို့ကို ေနေရာင္ ထိုးလိုက္ေသာ အခါ အျပာေရာင္ အညိုေရာင္ စသျဖင့္ အေရာင္စံု ေတာက္လာပါေတာ့သည္။ ထိုျပင္ ဝါဆို ဝါေခါင္ ဝႆန အေနာက္ေတာင္က မိုးသက္က် ဟူေသာ စကားနွင့္အညီ ဝါဆို ဝါေခါင္ လတို ့တြင္ မိုးနွင့္အတူ အေနာက္ေတာင္မွ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ားပါ တိုက္ခတ္ ေလသည္။ ဝါဆိုလတြင္ ျမတ္ေလးပန္မ်ားသာမက ပုန္းညက္ပန္း မိေက်ာင္းပန္းတိုလည္း ပြင့္ျကေလသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nice Pic!!!

Posted using Partiko Android

You got a 3.33% upvote from @postpromoter courtesy of @ddmouse!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

This post has received a 4.3 % upvote from @boomerang.

Congratulations @ddmouse!
Your post was mentioned in the Steemit Hit Parade for newcomers in the following category:

  • Pending payout - Ranked 7 with $ 13,88

I also upvoted your post to increase its reward
If you like my work to promote newcomers and give them more visibility on Steemit, consider to vote for my witness!

Congratulations @ddmouse! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ddmouse! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ddmouse! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!