တိုးတက္မွုနွင့္ စည္းကမ္း

in steemit •  2 months ago

နည္းစနစ္မရွိေသာ္ မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္မွ် မေအာင္ျမင္နိုင္ေပ။ ထို ့အတူ စည္းကမ္းမရွိေသာလူသည္ မည္သို့မွ် မတိုးတက္နိုင္ပါ။ အကြပ္မဲ့ေသာျကမ္းသည္ ပရမ္းပတာသာျဖစ္ပါမည္။ အအုပ္အထိန္းမရွိေသာ သားသမီးတို ့သည္ ပ်က္စီးရသည္။ ထို ့ေျကာင့္ ယေနလူငယ္ မ်ားသည္ မည့္သည့္ အလုပ္ကိုမဆို စည္းကမ္းျဖင့္ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္သင့္ျကပါသည္။ယေန့ကမာၻကို လွမ္းေမွာ္ျကည့္လိုက္လွ်င္ လူငယ္တို့၏ စည္းကမ္းရွိျခင္းမရွိျခင္းတို ့ႏွင့္ နိုင္ငံ တစ္ခု၏ တိူးတက္ျခင္း ဆုတ္ယုတ္ျခင္းတို ့ကို ထာဝရဒြန္တြဲ တည္ရွိေနေျကာင္း ေလာကသစၥာ တရားဆန္ဆန္ ေတြ ့ဆနရပါသည္။

collect1.jpg

ကမာၻ ေပၚ ရွိ ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ နိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာျကည့္လွ်င္ လူငယ္တို့၏ စည္းကမ္းရွိမွ ုႏွင့္ နိုင္ငံ၏ဘက္စံု ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွ ုတို့က ထာဝရ ဒြန္တဲြေနေျကာင္း ေလ့လာေတြ့ရွိရပါသည္။ နိုင္ငံျကီးသားတိုင္းသည္ စည္းကမ္းကို ရိုေသေလးစား ယံုျကည္ကာ လိုက္နာက်င့္သံုးျကပါသည္။ ထို့ေျကာင့္လည္း တိုးတက္ျကသည္။ စည္းကမ္းရွိေသာ အိမ္ေထာင္နွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ ကြာျခားသကဲ့သို ့ စည္းကမ္းရွိေသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ေသာ တိုင္ျပည္ ကြာျခားလြန္းလွပါသည္။ စည္းကမ္းရွိျခင္းသည္ လူတိုင္း စနစ္တိုင္း အဖဲြအစည္းတိုင္း အိမ္ေထာင္စုတိုင္း ျမိဳ ့ရြာနိုင္ငံတိုင္း အတြက္ အက်ဳိးသာလွ်င္ျဖစ္ေစပါသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 5.58% upvote from @upmewhale courtesy of @collect1!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

This post has received a 4.3 % upvote from @boomerang.

Congratulations @collect1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!