ဝါသနာ (၁)

in #steemit4 years ago

ဝါသနာဆိုသည္မွာစဲြျမဲေနေသာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ လူတိုင္း လူတိုင္းတြင္မတူညီေသာ ဝါသနာအမ်ဳိး မ်ဳိး
ရွိတက္ျကသည္။ ေဆးကုသရန္ ဝါသနာပါသူ
ပန္ခ်ီဆြဲရန္ သိုမဟုတ္ အျခားအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
မတူညီေသာ ဝါသနာရွိတက္ျကသည္။ လူတစ္ကိုယ္ ဝါသနာတစ္မ်ဳိး ရွိတက္ျကေပသည္။

IMG_20180502_021310.jpg

ဝါသနာသည္ ရည္မွန္းခ်က္၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္သဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထိုေျကာင့္ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ ၏ အနာဂတ္လူ ့ေဘာင္ အတြင္း၌
အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တဲြေနတက္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္နွင္ လူမ်ဳိး အက်ဳိးမ်ားေစရန္ မိမိ တ့ို၏
ဘဝလမ္းေျကာင္းမတိမ္းမေစာင္းေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း ပဲ့ကိုင္ေပးနိုင္သည့္အရာမွာ ဝါသနာပင္ျဖစ္သည္။

Sort:  

You got a 18.55% upvote from @bid4joy courtesy of @calicabre!

You got a 21.67% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

You got a 36.09% upvote from @brupvoter courtesy of @calicabre!

Upvote Done Plz Delegate Your STEEM POWER and start earning 100% daily payouts

You got a 30.67% upvote from @dailyupvotes courtesy of @calicabre!

You got a 52.89% upvote from @bpclan courtesy of @calicabre!

You just received a 62.12% upvote from @honestbot, courtesy of @calicabre!
WaveSmall.gif

You got a 2.89% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @calicabre! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

BOING! You got a 49.62% upvote from @boinger courtesy of @calicabre!

Earn daily payouts by delegating to Boinger! We pay out 100% of STEEM/SBD!

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 8.69% upvote!
I was summoned by @calicabre. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

This post has received a 10.38 % upvote from @boomerang.

You got a 23.29% upvote from @redlambo courtesy of @calicabre! Make sure to use tag #redlambo to be considered for the curation post!

Congratulations @calicabre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @calicabre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @calicabre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @calicabre! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.024
BTC 18739.01
ETH 1285.70
USDT 1.00
SBD 2.43