ရြက္ေဟာင္းညွာေျကြ

in #steemit3 years ago

ရြက္ေဟာင္းညွာေျကြ ရြက္သစ္ေဝလ်က္ သစပင္ပန္မန္ကေလးမ်ားသည္ ေနေရာင္ေအာက္ ေႏြးေထြမွ ုေအာက္ တြင္ ဖူးပြင့္ေဝဆာေနပါသည္။ ေတာေတာင္တခြင္လံုးေဆာင္းဝတ္ရံုလႊာကို ခြာက်ကာ ေႏြ ဇာပဝါပါးကို လႊမ္းျခံဳလိုက္ဟန္ ေမွ်ာ္ျကည့္ေလတိုင္း ျကည္ႏူး ဆြတ္ပ်ံ ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ အရပ္မ်က္ႏွာ အတည္ မရွိဘဲ ေဝ့ဝဲ တိုက္ခတ္လိုက္ေသာ ေလေပြ ေလရူးမ်ားေျကာင့္ ရြက္ဝါတိုသည္ ေျမျပင္သို ့ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ ေျကြက်ေနေပသည္။ သစ္ရြက္ကေလးမ်ားေျကြျကေနပံုမွာ စ်ာန္အဘိိညာဥ္ ရသူ ပုဂိုလ္ထူး စ်ာန္ေလ်ာ့ က်ေနသကဲ့သို ့အလား။ေလရူး၏ ေခၚေဆာင္ရာ ေနာက္သို ့ လိုက္ပါသြားရရွာေသာ ရြက္ေဟာင္းတို ့ေနရာတြင္ ေက်းငွက္ျမသြင္ ပုရစ္ဆင္ေနေသာ ရြက္သစ္ ရြက္ဖူးကေလးမ်ား အစီအရီ ေပၚထြက္ လာေခ်သည္။ေနပူက်ဲက်ဲ ေအာက္တြင္ ရိုးတံ ကေလးမ်ား ေပၚ၌ ရြက္ႏု ေလးမ်ားသည္ ျမကပလာ ခင္းထားသကဲ့ သို ့ေတာေတာင္ တစ္ခြင္လံုး လွပေနေပသည္။

IMG-354b8360a5d28933785de697036b4fe-V.jpg

Sort:  

Congratulations @andtal! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

You got a 4.55% upvote from @upme thanks to @andtal! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% from your share, daily payouts ( no commission ).
Quick delegation links: 25SP | 50SP | 100SP | 250SP | 500SP | 1000SP | 2000SP | 5000SP | Custom Amount

Congratulations @andtal! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

This post has received a 2.93% upvote from thanks to: @andtal!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

You got a 9.91% upvote from @brupvoter courtesy of @andtal!

This post has received a 4.59 % upvote from @boomerang.

Congratulations @andtal! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @andtal! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @andtal! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @andtal! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

You got a 5.41% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

Coin Marketplace

STEEM 0.61
TRX 0.10
JST 0.073
BTC 55033.56
ETH 4357.53
BNB 602.11
SBD 7.13