Jeśli libertarianizm się wypalił, to dlaczego? - tłumaczenie artykułu J.A. Tuckera

in #polish4 years ago

Zapraszam do przeczytania artykułu, który miałem przyjemność przetłumaczyć dla Stowarzyszenia Libertariańskiego. Po raz kolejny przełożyłem tekst Jeffreya A. Tuckera (@jeffreyatucker) – tym razem niedawno opublikowany Jeśli libertarianizm się wypalił, to dlaczego?

Jeśli-libertarianizm-się-wypalił-to-dlaczego-fb-01a.jpg

grafika ze strony Stowarzyszenia Libertariańskiego

Autor odnosi się do wpisu wpływowego ekonomisty Tylera Cowena, w którym scharakteryzował on ruch libertariański jako wypalony. Tucker w swojej rozległej odpowiedzi wskazuje obszary, w których libertarianizm wbrew słowom Cowena osiągnął sukces, ale również takie, gdzie faktycznie zauważalny jest pewien regres. Wnioski tej analizy mogą jednak wydać się zaskakujące – ów regres nie musi być wcale złą wiadomością dla ruchu libertariańskiego. Dlaczego? Warto prześledzić cały tok rozumowania Tuckera, aby dowiedzieć się, jak wyglądał amerykański ruch libertariański przed tym regresem i na ile spójny był on z szerzej rozumianą tradycją liberalną.

Artykuł, mimo że odnosi się w dużej mierze do obecnej i przeszłej sytuacji amerykańskich klasycznych liberałów i libertarian, zawiera bardzo uniwersalne przemyślenia, które z powodzeniem mogą wykorzystać osoby angażujące się w promowanie wolności np. w Polsce. Ponadto może on być wartościowy dla każdego, kto interesuje się historią idei. Zapraszam do przeczytania całości, a tradycyjnie na zachętę przytoczę jeden z moich ulubionych fragmentów:

Nie można nazwać pustą ani wypaloną idei, że ludzie powinni być wolni i że powinni oczekiwać dobrego życia, w którym ich wola oraz własność nie podlegają inwazji ze strony przedstawicieli władzy wiedzących o wiele mniej o prawdziwym życiu niż ci, którzy je faktycznie przeżywają. Właśnie z tego powodu społeczeństwo powinno być zostawione w spokoju, by obrało własną ścieżkę ewolucji. Oto droga do pokoju, dobrobytu i postępu. Oto prawdziwe stanowisko libertariańskie. To jest ogólne przekonanie, które jest bardziej obecne w dzisiejszym świecie niż w którymkolwiek momencie ubiegłego wieku.

Dziękuję za poświęcenie chwili na przeczytanie tego wpisu. Mam nadzieję, że przeczytasz również polecany artykuł Jeśli chcesz docenić moją pracę, zagłosuj na ten post, udostępnij i obserwuj mój profil. Zachęcam również do komentowania.

Moje inne wpisy o podobnej tematyce:

Sort:  

Congratulations @barcisz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 26000 upvotes. Your next target is to reach 27000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

TL;DR
Bo się nie sprawdził jako utopijna koncepcja wobec ułomności ludzi

Libertarianizm bynajmniej nie jest utopijny, o czym szerzej piszę w jednym z moich artykułów naukowych.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66466.45
ETH 3595.87
USDT 1.00
SBD 2.90