ဝႆန္ခါမွီ မိုးပန္းခ်ီ (၂)

in #new2 years ago

ေလရူးေပ်ာက္၍ ေလမုတ္သံုက တရျကမ္းတိုက္ခတ္လာေတာ့သည္။ ေလအေဝွ့တြင္ အပင္ပ်ဳိတို ့သည္ ေလယူရာ ယိမ္းႏဲြေနျကသည္။ စည္းခ်က္က်က် ေလသိမ္းတိုင္းလွေနေသာ သစ္ပင္ပ်ဳိမ်ားပင္တည္း ေႏြရာသီ၏ အပူဒဏ္ေအာက္တြင္ အလူးအလဲခံရေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္တို့သည္ စိမ္စိုလန္းဆန္းေနျကသည္။ ျမသားကမၺလာ လႊမ္းျခံဳထားသည့္ သစ္ရြက္ျကီးမ်ားေအာက္တြင္ညိဳတိုတို
သစ္ေခါက္တို ့ကေနရာယူထားသည္။ မိုးပုလဲပန္းမ်ား ရြာသြန္းလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခြင္
စိမ္းစိမ္းစိုစိုေနေတာ့သည္။အပူကင္းသည့္ မိုးဦးတည္း ။ ဤသည္ကိုျကည့္ရင္း မုန္တိုင္းျပီး ေလျငိမ္ဟူေသာစကားကို အမွတ္ရမိပါသည္။

IMG_20180522_082115.jpg

သာယာလွပသည့္ မိုးဦးက်တြင္ မုတ္သံု ေလႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ေျမသင္းရနံ့ေလးမ်ားသည္ ႏွာေခါင္းဝတြင္ ကလူ၏သို့ ျမဴ၏သို့ ျဖင့္က်ီစယ္ေနျကသည္။ သဘာဝ၏ ေရေမႊးနံ့ပင္တည္း စိမ္းေရႊေရႊ ေျမသင္းနံကား မိုးဦးက်ျပီဟု ေျကျငာေမာင္းခတ္လိုက္သည့္အလားပင္။ ေတာင္ေလတရွုန္းရွုန္း တိုက္ခတ္၍ မိုးတအုန္းအုန္းရြာေသာ မိုးဦးက်တြင္ စိန္ပန္းေတာမ်ားသည္ ကတီၱပါေကာ္ေဇာသဖြယ္ ဟးီထလာျကသည္။ ရဲရဲနီေသာ စိန္ပန္းမ်ားသည္ ျမင္ရသူအေပါင္းအား အားမာန္ အျပည့္ အဝေပး၏။
မိုးမင္းျကီးသည္ အျငိဳးႏွင့္ သည္းျကီးမည္းျကီးရြာခ်လိုက္ေသာအခါတြင္ ပန္းကေလးမ်ားသည္ ဘယ္ေသာင္ ဘယ္ကမ္း ဘယ္စခန္း တြင္ ဆိုက္ကပ္မည္မသိ မေတြးမေခ်ျပီ။

Sort:  

i dont know what language it is but that's a great photo there

Thank.
Myanmar language.
You know Myanmar Country?

ahh.. looks like tamil language but not quite sure i am so i ask...
of course, near india and thailand... i wish i could go see the golden pagoda there...

This post has received a 4.8 % upvote from @boomerang.

Congratulations @glanter22! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @glanter22! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout
Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @glanter22! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @glanter22! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @glanter22! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!