-၂၀၁၈ ဧၿပီလ ၀၂ ရက္​ အပတ္​စဥ္​ STEEM ​ေျပာင္​းလဲမႉ အ​ေျခအ​ေန-

in #myanmar3 years ago

Weakly report steem state:#myanmar
Reference :@penguinpablo

၂၀၁၈ ဧျပီ​လ ၀၂ ရက္​ ​ေန႔ ​အပတ္​စဥ္​ steem အ​ေျခအ​ေနအား တင္​ျပပါသည္​။အခ်က္​အလက္​မ်ားအား steem blockchainမွ တိုက္​႐ိုက္​လာ​ေသာ UTC အခ်ိန္​​ေပၚတြင္​ အ​ေျခခံထားပါသည္​။

၁။​ ​အပတ္​စဥ္​ တင္​သြင္​းသည္​့ ​ေဆာင္​းပါးႏွင္​့ မွတ္​ခ်က္​အ​ေရအတြက္​

ရက္​စြဲ​ေ​ဆာင္​းပါးအ​ေရအတြက္​
၂၀၁၈၁၃၁,၂၃၇,၉၅၃
၂၀၁၈၁၂၁,၃၄၁,၅၀၂
၂၀၁၈၁၁၁,၄၁၆,၉၃၆
၂၀၁၈၁၀၁,၅၃၅,၇၂၄
၂၀၁၈၀၉၁,၇၇၂,၅၇၁
၂၀၁၀၈၁,၇၈၉,၆၃၂
၂၀၁၈၀၇၁,၈၃၁,၈၉၄

၂။​အပတ္​စဥ္​​ေပးသည္​ Up vote အ​ေရအတြက္​

ရက္​စြဲ​Voties အ​ေရအတြက္​bot votebot vote ရာခိုင္​ႏႈန္​း
၂၀၁၈၁၃၄,၅၄၃,၈၃၄၆၉,၃၇၈၁.၅၃%
၂၀၁၈၁၂၄,၇၇၀,၅၈၆၇၂,၃၉၅၁.၅၂%
၂၀၁၈၁၁၄,၇၇၉,၇၄၈၇၆,၂၇၈၁.၆%
၂၀၁၈၁၀၅,၀၇၈,၅၄၄၈၈,၃၆၁၁.၇၄%
၂၀၁၈၀၉၄,၉၅၃,၄၉၂၈၉,၆၀၆၁.၈၂%
၂၀၁၈၀၈၅,၀၉၉,၇၇၂၈၉,၈၇၅၁.၇၆%
၂၀၁၈၀၇၅,၈၀၃,၆၀၈၈၆,၇၈၇၁.၇၁%

၃။ ​အပတ္​စဥ္​ လႈပ္​႐ွား​ေန​ေသာ သံုးစြဲသူမ်ား

ရက္​စြဲ​ေန့စဥ္သံုးစြဲသူ ​အ​ေရအတြက္​
၂၀၁၈၁၃၄၀၄,၀၁၅
၂၀၁၈၁၂၄၀၅,၉၈၉
၂၀၁၈၁၁၄၅၂,၇၂၃
၂၀၁၈၁၀၄၂၁,၇၇၁
၂၀၁၈၀၉၄၂၃,၈၃၀
၂၀၁၈၀၈၄၂၈,၂၆၃
၂၀၁၈၀၇၄၃၃,၈၈

၄။ ​ေဆာင္​းပါး + မွတ္​ခ်က္​မ်ား၏ ႏႈန္​းထား

ရက္​စြဲပ်မ္းမ်ွ/မွတ္​ခ်က္​မ်ား​ေဆာင္​းပါးအ​ေရအတြက္​
၂၀၁၈၁၃၂.၅၂၃၅၁,၂၅၄
၂၀၁၈၁၂၂.၅၆၃၇၆,၂၇၃
၂၀၁၈၁၁၂.၃၄၄၂၄,၅၉၂
၂၀၁၈၁၀၂.၂၃၄၇၆,၁၇၃
၂၀၁၈၀၉၂.၁၁၅၆၉,၅၈၁
၂၀၁၈၀၈၂.၅၂၅၁၀,၄၇၈
၂၀၁၈၀၇၂.၄၀၅၃၈,၆၇၂

၅။အသစ္​တိုးလာသူ သံုးစြဲသူလူသစ္​မ်ား

ရက္​စြဲ​စာရင္​းအသစ္​သြ​င္​းသူမ်ား​
၂၀၁၈၀၃၂၂,၈၈၂
၂၀၁၈၀၂၅,၅၅၆
၂၀၁၈၁၁၅၆,၇၅၁
၂၀၁၈၁၀၈,၁၆၉
၂၀၁၈၀၉၃၅,၄၄၂
၂၀၁၈၀၈၈,၁၄၄
၂၀၁၈၀၇၁၀,၆၇၁

၆။​ေနာက္​ဆံုးရ Steem ​ေစ်းႏႈန္​း
Reference :@penguinpablo
Writer by phyozawoo
Photo by penguinpablo steemit blog
MSC-071

1522465158704.png

Sort:  

သူ ေရ. 😂😂😂😂😂

ေန႔တိုင္းတင္ မတင္ရင္ စိတ္ဆိုးမွာ

☺☺ ဟုကဲ့ မမ တင္ၿပီးသား အဟီ။

sneaky-ninja-sword-xs.jpg

Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 2.98% upvote!
I was summoned by @phyozawooburmes. I have done their bidding and now I will vanish...


woosh

A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.


Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by phyozawoo from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ေအာက္ဆံုးက steem ေစ်းေျပာင္းလဲမွဳကိုေစာင့္ၾကည့္ေနတာ ေန႔စဥ္ ၊ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ၂၀၁၆ ၊၂၀၁၇ ၊၂၀၁၈

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.16
JST 0.172
BTC 61205.68
ETH 2417.65
BNB 522.64
SBD 9.09