က်က္သတံုး cheetah

in myanmar •  5 months ago

က်က္သတံုး cheetah sex page နဲ႕စီးပြားရွာခ်င္ တျခားနည္းသံုးပါ့လား ဘာေရးမွန္းေတာင္မသိ လာ ment တယ္ က်က္သတံုးေကာင္ cheetah လံုးဝမေက်နပ္ဒင္းလာမန့္တာ bot လို့ေတာင္မရေတာ့ ငလူးမ လအုဘဲ

Screenshot_2018-06-03-15-28-03.png

Screenshot_2018-06-03-15-27-48.png

@kyawkohtet
အေတြး အက္စ္ဘီဒီ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 3.00% upvote from @emperorofnaps courtesy of @kyawkohtet!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

·

thanks you

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 1.86% upvote!
I was summoned by @kyawkohtet. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?