လမ္း...သြားစရာ...လမ္း

in myanmar •  last year 

မဂၤလာပါ ကဗ်ာခ်စ္သူ မိတ္ေဆြတို႔ေရ...
orca-image-1529630305890.jpg_1529630306023.jpeg

လမ္း...သြားစရာ...လမ္း

လမ္းဆံုးရင္ ရြာေတြ႔မယ္
ၾကားဖူးတာ ေျပာပါတယ္
လမ္းက ဘာေၾကာင့္ ဆံုးတာလဲ
ဆက္သြားစရာ မ႐ွိေတာ့လို႔လား
ဆက္သြားဖို႔ မလိုေတာ့လို႔လား
လမ္းကပဲ ပိတ္ဆို႔သြားလို႔လား
သြားတဲ့သူကပဲ
မသြားႏိုင္ေတာ့လို႔ ဆံုးသြားလား
မသြားတတ္လို႔ ဆံုးသြားလား
ဘာေၾကာင့္လဲ ဘာေၾကာင့္လဲေပါ့

လမ္းအဆံုးမွာ ဘာ႐ွိေနလဲ
ဘာေတြမ်ား ကာဆီးေနလဲ
ကဲ... ထားလိုက္ပါ
ရြာကို ေတြ႔ပါၿပီတဲ့
အဲဒီရြာက...
ေရာက္ခ်င္တဲ့ ရြာလား
ေရာက္ဖို႔ သြားတဲ့ ရြာလား
လမ္းဆံုးလို႔ ေတြ႔တဲ့ ရြာလား
အဲဒီရြာမွာ ရပ္တန္႔ေနမွာလား
အဲဒီရြာကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားဦးမလား
လမ္းက ဆံုးတာ ေသခ်ာလား

လမ္းတစ္ခုက လမ္းတစ္ခုဆီ
ေျပာင္းသြားတာလား
လမ္းက အေျဖာင့္လား
လမ္းဆံု လမ္းခြေရာ မ႐ွိဘူးလား
ေအး...ဒါေတြ သိမွ
လမ္းကို သြားရမွာလား
စမ္းတဝါးဝါး သြားမလား
လမ္းဆံုးရင္ ရြာေတြ႔မွာ ေသခ်ာလား။

................. ခက္ေဝ ...............

ကြၽန္ေတာ္၏ ကဗ်ာကေလာင္အမည္မွာ ခက္ေဝ ျဖစ္ပါသည္။

"လမ္း" ေနရာတြင္ မိမိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ထည့္သြင္း
ေတြးေခၚနိုင္ပါသည္။
orca-image-1525755985244.jpg_1525755985411.jpeg

မိတ္ေဆြအားလံုး ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ၾကပါေစ...

With street to Goal,
@billionairehein

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

လမ္း မဆံုးေသးေတာ့ ဆက္ေလွ်ာက္ရဦးမယ္...
အားတင္းထားပါကြယ္

·

ဇြဲမေလွ်ာ့နဲ႔ ေရာက္လုၿပီ အားတင္းထားပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္လမ္းဆုံးရင္ရြာေတြ့တာမ်ားပါသည္

·

ရြာေတြ႔မွာ ေသခ်ာမွေတာ့ လမ္းဆံုးေအာင္ ေလွ်ာက္မယ္ဗ်ာ

You got a 5.36% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 4.89% upvote!
I was summoned by @billionairehein. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

ေတြ႕ခ်င္တဲ့ရြာက လမ္းဆုံးလုိ႕ေနမွာေပါ့

·

သံသရာခရီးသည္ ဘယ္မွာ လမ္းဆံုးမယ္

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by billionairehein from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.