Allow me to introduce myself and what I will be doing here

in Newcomers' Community2 years ago (edited)

Hello everyone!
Allow me to introduce myself and what I will be working on in the future.
My name is Van Thi Bich, I live in Thai Hoa Town, Nghia Dan, Nghe An, Vietnam.
I am a freelancer, working for credit institutions. That is, I am in charge of finding customers who need loans and assisting customers to complete loan documents. This time there are many customers needing capital, but the rate of approval is lower than in the past. I think it's the disease. It is understandable that my work is taking more time and effort for the same result. 😆😆😆
b0107.jpg
I have known Steemit for quite some time and have created an account since 2018. However, I have not used it. Now, thanks to my friend's encouragement. I'll start with the option that I've been thinking about since I created my account with Hive + Steemit and Blurter.

Some information about me

I like traveling, reading, cooking and watching movies
I have a family and have 2 small members 😊
I really enjoy freelance work and no time constraints and I have been in the business since I started working. 😊

What will I do on my blog

I really don't know how to write, really, that's why I haven't used my account for a long time. The idea is really possible but don't know how to express it.
Therefore, my blog will mainly post pictures with a short caption.
Besides that, what I'm going to do is:

 1. Reblog articles that I think are useful or valuable.
 2. Temporarily the number of daily reblogs I think about 6 posts, the future may increase depending on the amount of FOLLOW that I have. Of which more than 50% will be from people who have followed me.
 3. So, don't forget to FOLLOW me to regularly receive my Reblog. And I will definitely FOLLOW back you!
 4. Once a week I will have a report on the Reblogs that I have made. As the future number of Reblogs increase, there will be reports that will be published more often.
  That's all I can describe. If you come across this blog, I hope you will consider following me to create a connection between us. 😊
  I hope you have a good day 🥰🥰🥰
  b0107_2.jpg

Xin chào tất cả mọi người!
Cho phép tôi được giới thiệu về tôi và những gì tôi sẽ thực hiện trong thời gian tới.
Tôi tên thật là Văn Thị Bích
Tôi sống tại Thị trấn Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An, Việt Nam
Tôi là một nhân viên kinh doanh tự do, làm việc cho các tổ chức tín dụng. Tức là tôi phụ trách tìm kiếm khách hàng cần vay vốn và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Thời gian này có nhiều khách hàng cần vây vốn, nhưng tỷ lệ được duyệt lại thấp hơn những thời điểm khác. Có thể hiểu rằng công việc của tôi đang phải bỏ nhiều thời gian và công sức hơn cho cùng một kết quả. 😆😆😆
Tôi biết đến Steemit khá lâu và đã lập tài khoản từ năm 2018. Tuy nhiên, tôi đã không sử dụng nó. Bây giờ, nhờ sự động viên của bạn tôi. Tôi sẽ bắt đầu với phương án mà tôi đã nghĩ đến ngay từ lúc lập tài khoản với Hive + Steemit và Blurter.

Một vài thông tin về tôi

Tôi thích du lịch, đọc sách, nấu ăn và xem phim
Tôi đã có gia đình và có thêm 2 thành viên nhỏ 😊
Tôi thật sự thích những công việc tự do và không bị gò bó về thời gian và tôi đã gắn bó với công việc kinh doanh từ lúc bắt đầu đi làm. 😊

Tôi sẽ làm gì trên blog của tôi.

Tôi thật sự không biết viết văn, thật sự như thế, đó cũng là lý do tôi đã không sử dụng tài khoản của mình trong một thời gian dài. Ý tưởng thật sự có thể có nhưng không biết cách để diễn đạt nó.
Vì thế, blog của tôi sẽ chủ yếu đăng ảnh với một đoạn chú thích ngắn.
Bên cạnh đó, điều tôi sẽ thực hiện chính là:

 1. Reblog những bài viết mà tôi thấy rằng hữu ích hoặc có giá trị.
 2. Tạm thời số lượng reblog hằng ngày tôi nghĩ khoảng 6 bài viết, tương lai có thể tăng lên phụ thuộc vào số lượng FOLLOW mà tôi đang có. Trong đó nhiều hơn 50% sẽ là từ những người đã follow tôi.
 3. Vì thế, bạn đừng quên FOLLOW tôi để thường xuyên nhận Reblog của tôi. Và chắc chắn là tôi cũng sẽ follow lại bạn!
 4. Mỗi tuần 1 lần tôi sẽ có một báo cáo về các Reblog mà tôi đã thực hiện. Khi tương lai số lượng Reblog nhiều hơn, có báo cáo sẽ được xuất thường xuyên hơn.
  Đó là tất cả những gì tôi có thể diễn tả. Nếu bạn đi qua blog này, tôi hi vọng bạn sẽ xem xét việc follow tôi để tạo kết nối giữa chúng ta. 😊
  Chúc bạn một ngày tuyệt vời 🥰🥰🥰
  logo_reteem.jpg
Sort:  
 2 years ago 

Welcome to steemit my friend, i hope you enjoy steemit

 2 years ago 

You look Cute

I'm supporting

Welcome to Steemit @reteem

In order for you to be successful in your arrival and integration, I will leave you some recommendations:
I recommend you join these communities to make your publications:

I invite you to join the third season of The Diary Game, and to the Better Life with Steemit.

I invite you to visit and follow the @steemitblog account so that you are up to date with Steemit news.

I leave you many greetings and I wish you much success on this platform.

Loading...
 2 years ago 

Wow, you are re beautiful, welcome to steemit, may you do well and exist ...

 2 years ago 

Hello dear friend, I will like you to join these communities:

Steemkidswhere we touch the live of kids with steemit. Be among the first 60 people to join us now and get 1 steem.
Inspire peoplewhere you read and share inspirational posts. We are currently recruiting members to help build the community.

You can ignore this message if you are already part of these communities

Subscribe to our communities and help build it up!!!

IMG_20210623_085244.jpg

 2 years ago 

Nice 👍👍👍👍👍👍

 2 years ago 

Welcome to the steemit platform. Your introduction is wow. I am like to be a good friends . You can do good things in the future here. 🌹

 2 years ago 

Welcome to the steemit platform. Your introduction is wow. I am like to be a good friends . You can do good things in the future here. 🌹

 2 years ago 

Welcome to Steemit

 2 years ago 

I don't know why if it's girls who post, it's definitely crowded. 😂😂
But that's not important. welcome to steemit sister...

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27986.73
ETH 1775.23
USDT 1.00
SBD 2.93