စပ္မိစပ္ရာ

in #feeling6 years ago

အႏွိပ္ခန္းေတြ ဖာခန္းေတြ ႏွိပ္ကြပ္တာက မခက္ပါဘူး။
ေစာင္ေတာသားေတြ ေဖာက္ခြဲစရာခက္လို႔ မုဒိန္းမႈေတြမ်ားလာရင္ ဘယ့္ႏွာလုပ္ၾကမတုန္း။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေက်နပ္လို႔ အလုပ္ျဖစ္တာေတြကို ခဏထားလို႔ ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္း မုဒိန္းေတြ ေလ်ာ့နည္းေအာင္အရင္လုပ္ပီး မိန္းမသားေတြရဲ႕ သြားလာေနထိုင္မႈဘဝကို လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ႐ွိေအာင္ အရင္လုပ္ေပးၾကဖို႔သင့္ပါတယ္ဗ်ာ။

လူ႔လာကဆိုတာ ငါးပါးသီလ လံုတဲ့ ေသာတာပန္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာမဟုတ္ပါဘူး။
တျခားလူ႔အဖြဲ႔စည္းကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိရင္
အရမ္းႀကီးမႏွိပ္ကြက္သင့္ဘူးဗ်။
ျပည့္တန္ဆာမေတာင္ တျခားလူဆီက
စရံယူထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ရင္ ေပ်ာ္ပါးတဲ့သူက ငါးပါးသီလ မက်ိဳးေပါက္ပါဘူး။

 • image
  လူသတ္ မုဒိန္းမႈေတြေတာင္ တရက္နဲ႔တရက္ေသြးမေျခာက္ေအာင္ျဖစ္ေနတဲ့ၾကားက
  အႏွိပ္ခန္းနဲ႔ ဖာခန္းေတြကို ႏွိပ္ကြက္ျပပီး
  အရမ္းကာေရာကို ျဖဴစင္ျပခ်င္ေနတဲ့ ေစာင္ဗမွားေဒ။
  လူကို လူလိုျမင္ၾကစမ္းပါဗ်ာ။
  ေစာင္ပိုေတြ မလုပ္ခ်င္ၾကစမ္းပါနဲ႔။
Sort:  

Congratulations @waihlyan123! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @waihlyan123! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @waihlyan123! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @waihlyan123! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66041.52
ETH 3064.94
USDT 1.00
SBD 3.69