မိဘအုပ်ထိန်းမှု

in #esteem5 years ago

မိဘတစ်ဦးအဖြစ်ကျနော်တို့တည်ရှိကြောင်းမိဘအုပ်ထိန်းများ၏အများအပြားစတိုင်များသတိထားဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ တိုင်းကလေး၏လိုအပ်ချက်ကိုက်ညီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကြှနျတျောတို့၏မိဘအုပ်ထိန်းစတိုင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သင့်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမစတိုင်ရှိပါသည်။ စတိုင်များရောစပ်မှားဘာမျှလည်းရှိပါသည်။ , အာဏာရှင်အလိုလို,နှင့်သော အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့, မိဘအုပ်ထိန်းလေးခုအဓိကစတိုင်များရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းမိဘများဖြစ်လာနိုင်ပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်၌အကြှနျုပျတို့၏အမှားများကိုနားမလည်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်ရန်ထိုအစတိုင်များ၏အသီးအသီးသို့ delve ကြပါစို့။

image

အာဏာရှင်မိဘအုပ်ထိန်းဖြစ်ကောင်းကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်၏အရှိဆုံးရန်လိုခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောစတိုင်လ်ဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်း၏မြင့်မားသောငွေပမာဏကိုကလေးတစ်ဦးပြင်ဆင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်အခါကိုယ်ကသာအကြံပြုသည်။ အဆိုအရ "အာဏာရှင်မိဘအုပ်ထိန်းမြင့်မားသောတောင်းဆိုချက်များကိုနှင့်အနိမ့်တုန့်ပြန်သဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာမိဘအုပ်ထိန်းစတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအာဏာရှင်စတိုင်နှင့်အတူမိဘများကသူတို့သားသမီးများ၏အလွန်မြင့်မားသောမျှော်မှန်းချက်ရှိသည်, သေးတုံ့ပြန်ချက်နှင့်ပွား၏လမ်းအနည်းငယ်သာပေး။ အမှားတွေကို (ချယ်ရီ, နှင့်စတီဗင် ) "ကြမ်းတမ်းစွာအပြစ်ပေးခံရလေ့ရှိပါတယ်။ တုံ့ပြန်ချက်ကလေးတစ်ဦးမှပေးသောအခါကံမကောင်းစွာပဲ, ဒါကြီးတွေနဲ့အခြားရန်လိုပြုမူသောအမှုပုံစံလေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်မိဘများ၏ကလေးငယ်များပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းမှာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအောင်မြင်စေခြင်းငှါ, သော်လည်း, သူတို့သည်မကြာခဏ၎င်းတို့၏မိဘများဆီသို့ဦးတည်လိုမုနျးတီးတဲ့တစ်သက်တာသယ်ဆောင်နှင့်နက်ရှိုင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ်။

အာဏာရှင်မိဘအုပ်ထိန်းမှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်အလိုလိုမိဘအုပ်ထိန်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သားသမီးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူတမ်မဟုတ်နိုင်ရန်အတွက်မိဘများတခါတရံသူတို့အပေါ်မှာအများကြီးကန့်သတ်ချိန်ညှိခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့၏သားသမီးရဲ့ဘဝအသက်တာ၌ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ ဗန်ဒါဘစ်လ်တက္ကသိုလ်ရဲ့လေ့လာမှုတွေပေါ်အခြေခံပြီး, "ဒီမိဘများတုံ့ပြန်မှုများမှာပေမယ့်တောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားမိဘများထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားစဉ်ထောက်ထားညှာထာသောဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီမိဘအုပ်ထိန်းစတိုင်များ၏အကျိုးအတွက်သူတို့များသောအားဖြင့်အလွန် (ဗန်ဒါဘစ်လ်တက္ကသိုလ်) "ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်မေတ္တာရှင်နေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီချဉ်းကပ်မှု၏ဆိုးကျိုးအနာဂတျမှာ -ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သည်းခံခြင်း၏မရှိခြင်းဖြစ်ကြသည်။ မိဘများမှာလည်းမိမိတို့၏သားသမီးများ၏ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ဘာမှလုပ်ဖို့ကြောက်လန့်ခံစားကြောက်ရွံ့သဖြင့်ဆင်းချည်ထားခံရပေလ

Sort:  

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 2.70% upvote!
I was summoned by @zinnech. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

This post has received a 6.28 % upvote from @boomerang.

You got a 4.23% upvote from @emperorofnaps courtesy of @zinnech!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

This post has received a 4.43 % upvote from @booster thanks to: @zinnech.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.027
BTC 26842.38
ETH 1662.98
USDT 1.00
SBD 2.26