Lusoelay

in #esteem6 years ago

Alındı, alar iş-araketterdin kantip bildirip, antkeni til maanilüü bölügü bolup sanalat (bir etiş) biz done.When bolgon iş-araketter kançalık köp jasalat süröttöp kelet, biz alardın kantip ar kanday jana kaysı jerde youputtheminthesentence kerek frequency.But menen taktooçtorgo paydalanuu kerek ? Bul suroolorgo joop aluu üçün okuu.

Jıştıktı alındı degen emne?

An jıştıgı kançalık köp süröttögön Pole taktooç happens.There biz anglis tilinde koldonuuga jıştıgı altı negizgi tili bolup sanalat: ar dayım, adatta, (je adatta), köp uçurda, keede, seyrek, andnever.They youcanseebelow ele, köp jagınan ayırmalanat .

Oşondoy ele, "seyrek '' seyrek" ataandaş katarı koldono alasız, al emi azırkı anglis tilinde abdan taralgan emes.

Jıştıktı Taktooçtordun Kızmatı

Jogorudagı stoldun körüp turganday, köp tili üçün jalpı abalı subekt jana verb.Here başka misaldar ortosunda bolup sanalat:

Sara dayıma İşembi keçinde çıgat.

Anın jigiti, adatta, anı alıp, oşondoy ele şaardın borboruna kuup.

Alar, adatta, dostoru menen jolugup, çoguu içebiz.

Kış mezgilinde keede kinogo baruu.

Alar sırtka kalış üçün jaldaşat, antkeni alar az jayında barıp.

Alar tün ortosuna çeyin üygö eç kaçan.

Bul erejeden özgöçö "dep" etişti koldonup be'.With jaza "etiş, köp taktooç verb.For Misalı, kiyin:

İşembi tün şaarının borborunda köp adamdar ar dayım bar.

Bul park üçün üy tabuunu köp uçurda kıyın.

biz keçiktik, anda bizdin dostorubuz bul maanige ee emes, oşonduktan öz ubagında eç kaçan.

köbünçö anglis tilinde bolgondoy ele, bul rule.For ülgüsünö ayırmaçılıktar bar, al tili "keede" jana süylömdün başında ", adatta," koyuuga mümkün:

Keede al dostoru menen anın üy-tapşırmasın atkarat.

Adatta, alar öz aldınça izildöö.

Birok bul tema ortosundagı jıştıktagı bardık taktooçtor koyuu üstömdügün eerçip jönököyüröök jana verb.Just etiş başka "bolup", oşondon kiyin taktooç koyup esimde.

suroo berüü

jıştıgı jönündö suroo üçün, biz, adatta, "kança ...?" Misalı,.:

Siz kançalık köp tasmalardı körüş kerek?

tennis, al kançalık köp oynoyt?

Janakorgan keç kelip kançalık köp?

Birok al jön ele frequency.For Misalı, bir Taktooçtu menen suroolordu da mümkün:

Adatta, bul jakka kelebi?

al ar dayım katuu iştebey jatabı?

Alar kaçandır bir ubakta tölöö kerek? ( "eç kaçan", teskerisinçe, suroolorgo joop berüü üçün, "eç kaçan" dep)

Modaldık etişterdi jana jardamçı etişter menen birge köp alındı

süylömdün bir modaldık etiş bar bolso, biz anı kiyin negizgi verb.For Misalı, murda köp taktooç koydu:

Siz ar dayım mıktı, araket kılış kerek.

Biz, adatta, bizdin poezd bir orun tabuuga bolot.

Alar kardarlarga oroy mamile eç kaçan jol berbeşibiz kerek.

Oşol ele ereje kömökçü etiş üçün koldonulat - köp taktooç kömökçü etiş jana negizgi verb.For Misalı ortosunda jüröt:

Men Türkiyaga bargan jokmun.

Al ar dayım menin desk.It nerselerdi aluu çın ele kıjırımdı keltiret.

Siz seyrek keçeeki çeyin iş keçigip kelişti.

praktika

Emi siz jıştık iş taktooç, köp taktooçtor menen uşul suroolorgo joop berip, iş jüzündö alardı kördüm:

Adatta İşembi tün jönündö emne kılasız?

jakşı dos kançalık köp körüügü bolot?

Siz teatrga barasızbı?

sport siz kançalık köp körösüz sport menen maşıguu jana emnesi menen paydaluu?

Siz anglis tilinde tasmalardı je teleberüülördü körüügö bolot? image

Adatta, töşökkö barıp kaysı ubakıt bolot?

restoranda kançalık köp jeşet?

keede çıgarmanın je mektepke keçigüü bar?

Sort:  

@therealwolf 's created platform smartsteem scammed my post this morning (mothersday) that was supposed to be for an Abused Childrens Charity. Dude literally stole from abused children that don't have mothers ... on mothersday.

https://steemit.com/steemit/@prometheusrisen/beware-of-smartsteem-scam

Congratulations @powweed420! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @powweed420! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @powweed420! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @powweed420! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67333.93
ETH 3115.87
USDT 1.00
SBD 3.73