zero carbon Projesi ve token fiyatları

in #cointurk6 years ago (edited)

Merhaba bugün sizlere zero carbon projesi ile alakalı bir kaç bilgi aktaracağım projenin ne gibi hedefleri olduğu enerji sektöründe ne gibi değişiklikler getirebileceği hakkında bilgi vereceğim

carbon.jpg
malumunuz dünyadaki en büyük problemlerimizden biri tanesi küresel ısınma, küresel ısınmaya neden olan en büyük etkenler sırasıyla en çok olarak fosil yakıtlar gelmekte ondan sonra da sırasıyla, sera gazı olarak bildiğimiz fabrikaların baca dumanlarından çıkan sera gazı olarak bilinen ve içinde çok miktarda co2 bulunduran gaz, ayrıca gelişmemiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan kömür yakımıda doğaya büyük miktarda co2 salımı yapmakta, ayrıca çimento üretimi de doğaya oldukça fazla co2 salmakta , orman yangınları ve yeşil alanların yok edilmeside küresel ısınmaya etkisi olmakta tüm bu saydıklarımız ve daha fazlaca olan doğaya salınan co2 iler atmosferde birikerek ozon tabakasını delmekte. Bunun neticesinde ise zararlı güneş ışınlarına direkt olarak maruz kalmamız, suların artması, buzulların erimesi, değişen eko sistem, yok olan türler, yükselen deniz seviyeleri, zehirli gaz soluma gibi bir sürü probleme neden olan artan küresel ısınma sorunları ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakabilmek hemde sağlıklı bir dünyada yaşayabilmek için duyulan alternatif enerji kaynaklarına yönelim söz konusu. Yenilenebilir enerji küresel ısınma için en önemli konulardan bir tanesi ve teknolojinin getirdiği yenilikler sayesinde enerji artık daha ucuz bir hale gelmeye başladı. insanlarda ucuz ve yenilenebilen enerji kaynaklarına rağbetin giderek büyüdüğü bir alan haline geldiği son zamanlarda, tam da ihtiyacımız olan yenilenebilen enerji projeleri hakkında Zero carbon bize oldukça kolaylık sağlayacak gibi görünüyor, ucuz enerji sağlamak adına zero karbonun projesi incelenmeye değer, çünkü üretilecek enerji kendi tokeni üzerinden daha ucuza alabileceğiz.

carbon2.jpg
Bundan sonra size proje hakkında total suply miktarı üretilecek olan yani bütün token sayısı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. gerçek adı ve eNergis olan projenin toplam token sayısına baktığımızda 240.000.000 tane olarak belirlendiği ve simgesinin NRG olarak belirlendiği, total suply miktarının 121,330,000 tanesi ico satış safhasında satılmayı hedeflemektedir. Bu sayıdan 28 milyon tanesi özel satış safhasında satılmış olup, 33,330 milyon tokenin halka arzından önce satılacak ve 60 milyon adedi ise halka satış sırasında satışa çıkarılacaktır. ERC20 tabanlı proje satışlarını ethereum üzerinden yapmakta olup projenin en az yatırım miktarı ise 2.000.000 $ olarak belirlenirken, en yüksek yatırım alma miktarı ise 20.000.0000 belirlenmiş bulunmakta, ön satış fiyatının ise 1 adet NRG’nin 0,15 dolar olacığı ve daha sonrasında ico sürecinde ise tanesinin 0,20 dolar üzerinden satışa sunulacağını bildirmek isterim.

Bizi takip edin
Telegram community: https://t.me/ZeroCarbonProject

Telegram announcements: https://t.me/ZeroCarbonAnnouncements

Twitter: https://twitter.com/ZeroCarbonPrjct

Medium: https://medium.com/zero-carbon-project

Facebook: https://www.facebook.com/Zero-Carbon-Project-1994928630745331/

Instagram: https://www.instagram.com/zerocarbonproject/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCILwm1XKqdCe507-x3cUArA
Subreddit: https://www.reddit.com/r/ZeroCarbonProject/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zerocarbonproject/

Sort:  

@polfule, I gave you an upvote on your post! Please give me a follow and I will give you a follow in return and possible future votes!

Thank you in advance!

Congratulations @polfule! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Home stretch to the finals. Do not miss them!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @polfule! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @polfule! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @polfule! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @polfule! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @polfule! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @polfule! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @polfule! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51549.47
ETH 3060.48
USDT 1.00
SBD 4.19