نقش برنامه‌ریزی در بهره‌گیری بهینه از وقت

in blog •  9 months ago

ما در زندگی خود از منابع مختلفی بهره‌مند هستیم که بی‌تردید ارزشمندترین آنها وقتی است که در اختیار داریم. همان‌طور که از قدیم گفته‌اند، «وقت طلا است.» عمر سرمایه‌ی گرانبهایی است که با هیچ چیز قابل معاوضه نیست. ازاین‌رو، روشن است که باید تمام تلاش خود را بکنیم تا از وقت بهترین بهره‌گیری را به عمل آوریم.

اگر درست فکر کنیم، می‌بینیم که ما در شبانه‌روز از قسمت زیادی از وقتمان به خوبی استفاده نمی‌کنیم و شاید حتی بتوان گفت که آن را هدر می‌دهیم. یکی از مهم‌ترین عللی که موجب این مسئله می‌شود، نداشتن برنامه‌ریزی است. شاید عامل دیگر هم این باشد که به محدود بودن این سرمایه‌ی ارزشمند آنچنانکه باید و شاید فکر نمی‌کنیم و اهمیت نمی‌دهیم. حتی می‌توان گفت که بسیاری از افراد تنها چیزی که به آن فکر نمی‌کنند، وقتی است که ناخواسته هدر می‌دهند.

life time planning
Image credit: express.co.uk

برای برنامه‌ریزی بهینه از وقت، مهم‌ترین قدم این است که ابتدا اهدافمان را در زندگی مشخص کنیم. طبیعی است که اهداف در دو دسته‌ی کوتاه‌مدت و بلندمدت واقع می‌شوند. به عبارت دیگر، باید برای خودمان یک سری اهداف کوتاه‌مدت و یک سری اهداف بلندمدت تعیین کنیم و سپس بر اساس آنها برای نیل به آن اهداف برنامه‌ریزی کنیم.

اهمیت اهداف کوتاه‌مدت این است که انسان را برای مدت کوتاهی خوشحال و راضی نگه‌می‌دارد و اراده و پشتکار او را برای ادامه‌ی مسیر تقویت می‌کند. درحالی‌که اگر این اهداف کوتاه‌مدت نباشند، ممکن است آدم در برخورد با کوچک‌ترین مانعی، انگیزه‌ی خود را برای ادامه‌ی مسیر از دست بدهد.

از طریق دیگر، اهداف بلندمدت تعیین کننده‌ی مسیر اصلی زندگی فرد هستند. در واقع، باید گفت که اهداف کوتاه‌مدت راه را برای رسیدن به اهداف بلندمدت هموار می‌کنند. عامل اصلی در رسیدن به تمام این اهداف، بها دادن به وقت به عنوان ارزشمندترین سرمایه‌ی زندگی است.

ارزش واقعی وقت را کسی درک می‌کند که از این نعمت محروم شده باشد. مثلاً فردی که به علت ابتلا به بیماری وقت محدودی برای ادامه‌ی زندگی دارد، تازه ارزش آن را درک می‌کند. چه خوب است که ما هم که از تندرستی برخوردار هستیم، قدر وقت خود را بدانیم و سعی کنیم از آن به بهترین وجه استفاده کنیم.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @golzar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @golzar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @golzar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @golzar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 400 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @golzar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 500 upvotes. Your next target is to reach 600 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!