"Word Poetry Challenge #20 : Tulay"

eb110o98tf.jpg

pinagmulan

Isang matalik na kaibigan
Humiling na siya ay aking tulungan
Kanyang sinisinta ay ligawan
Buong puso ko siyang pinaunlakan

Naging taga-abot ng sulat
Tagabigay ng bulaklak
Kabutihan ng katoto sinisiwalat
Sa dalagang karapat-dapat

Araw-araw ang dilag ay aking kaulayaw
Binibida kaibigang natotorpe
Ngunit sa paglaon ng bawat araw
Nadarama ko ay di mawari

Bakit kay saya ko kapag siya ay kasama
Mga ngiti niya sa isip napipinta
Mga oras ng aming pagsasama
Gintong sandali, kay ligaya

Ako ba ay umiibig na
Bakit sa kanya pa
Hindi pwede, hindi maaari
Isang TULAY lamang ang aking silbi

Subalit damdamin ko ay naghuhumiyaw
Ang dilag ay akin na ngang mahal
Ngunit kaibigan ko ay siya rin ang sinisinta
Naguguluhan ako, paano na ba?

Lakas-loob ako ay aamin
Batid kong akoy mahal nya rin
Mauunawaan ito ng matalik na katoto
Hinding-hindi kami magkakagulo

Nang sa wakas akin ng ibubunyag
Naunahan ako ng dilag sa kanyang pinahayag
"Salamat sa pagiging tulay mo ginoo"
"Sinagot ko na ang kaibigan mo"

Sort:  

galing naman!!!

maraming salamat po sa pagbabasa madam @dandalion

Awww. Pagkalungkot naman ng kinahinatnan ng tulay na ito. 😯

aw oo nga pfuh.
ok powers

Congratulations @beyonddisability! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 comments. Your next target is to reach 2000 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

We That turned out pretty awesome in my words ,opinion And is n't that part of the point with the tag.
To make something out of whatever weirdness you are given.


Ibinahagi ang lathalang ito sa #pilipinas channel para sa mga curator ng Curation Collective Discord Community, binigyan ng upvote at ni-resteem ng @c-squared na account pagkatapos ng manu-manong pagsusuri.
This post was shared in the #pilipinas channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by BeyondDisability from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 1.15
TRX 0.14
JST 0.144
BTC 62244.96
ETH 2339.44
BNB 537.40
SBD 8.37