Sort:  

Congratulations to our two new members of the primary list: @symonp and @hungrybanana!

@hungrybanana has been added as a honorary member as a thank you for your continuous contribution to helping the VN community.

@symonp is a rising star amongs the young Vietnamese Steemians, his effort and hard work earned him a great status amongst @dynamicsteemians

Thank you very much @quochuy. I'm trying my best to help Vietnamese Community and especially quality content from Vietnamese through Dynamic Steemians!

Thank you for adding me as a honorary member. I wrote a guide about how people can delegate to @teamvn. I hope it will be useful.

Cả phần nhạc nhẽo karaoke cũng quá hay mà anh. E thích vào đấy nghe nhạc rồi ấy. Nói cảm ơn Anh mãi ko hết. Nói lại lần nữa, cảm ơn a Quốc Huy và Carlpei ạ.
P/s: em lại được nhắc đến như là người có những ý tưởng kì kì rồi. Hâhha

Lần sau phải có họp hội đồng (council) với những ý tưởng như vầy, ai lại đề nghị bún đậu thế kia, ít ra phải là bún chả Obama chứ @lenancie

Hehe. Bún đậu mắm tôm cho lành bạn @Carlpei ah. Chứ giờ thời Trum rồi, vẫn hoài nhớ Obama lại bị Mark Police tuýt còi :)) chết đấy!

😊
Khi nào phải kêu anh em lên ca hát cho vui
Rồi vón phòng Voice thì mình có thể làm cái meetup qua mạng như mấy cái nhóm nước ngoài

Con bot lớn dần rồi, sắp trưởng thành rồi 👍👍👍
Cám ơn anh @quochuy và những thành viên tích cực trong cộng đồng đã ủy thác Sp cho con bot lớn mạnh hơn

Cùng nhau mình sẽ phát triển

sự đóng góp to lớn của chú cộng đồng việt nam k quên T.T
à mà tại sao riêng cháu có dấu chấm hỏi thế kia :(((

Chấm hỏi đấu là để nhắc chú phải hỏi cháu có muốn delegate cho con bot ko. Nhưng chú thấy cháu đã delegate nhiều cho cái khác rồi nên chú tính đợi đến khi con bot chạy tốt rồi mới hỏi

:o cháu delegate nốt 100 sp có dược ko ? giờ cháu rút lại của con bot kia thì mất tận 7 ngày liền

Cháu delegate nữa thì đâu còn gì cho cháu dùng để upvote đâu. Nếu em OK thì em làm delegation rồi cho anh biết

À cháu delegate free 100 sp cho . Cháu cũng ko qtrong cái vote cho lắm😂
Mà sao chú làm nhiều việc hay sao mà loạn hết kìa

Thanks for your suggestions about steemauto, I will work on that cases:)

Thanks for the response and thanks for providing this tool!

Thanks for your restless hard work to bring us closer to each other and have a lot of fun! Hat off!

Dear Mr. @quochuy
Congratulations, you have gone through the Plankton phase.
And we will be a long time :(
Your article is great, I need time to review it. That's why I'll resteem it. I just flipped through it, I'm not thinking too much because I need to revisit but if what you say to be right , maybe I'll have to reconsider my strategy for SP. :)
Thank for your post!

Thank you for taking the time to comment on this post :-)
If you have any question regarding how all this works, don't hesitate to talk to me or @carlpei.

Sure, I will read more carefully and if not clear. I will ask you or @carlpei. He is always willing to help. :)

Em cám ơn bài viết của anh, rất tuyệt vời mặc dù nó là tiếng anh nhưng e dùng gg dịch cũng hiểu được 7 80% nghĩa. Cám ơn anh đã giúp đỡ cộng đồng VN

Em có 49 SP, em xin delegate 10SP ạ

Để anh sắp xếp

em delegate rồi

OK em. Lát nữa anh sẽ update con bot. Nó chưa tự động đi xem delegation cửa nó là bao nhiêu

quá tuyệt vời, em muốn ủy thác một ít SP cho bot, anh cho em link gửi với ạ, e cảm on anh

Em có trên cái Discord của con bot chưa? Nếu chưa thì lên gửi tin nhăn cho anh trên fb

Chúc bot ngày 1 lớn mạnh phát triển 😘😘😘

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by quochuy [witness] from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Is there somewhere it is possible to see the cheetah+vn pulls?
I'm interested in seeing how often cheetah returns a false positive.
Thanks :)

Hi. The report it produces is not available publicly. If the text is in Vietnamese, I noticed cheetah returns false positive about 70% of the time maybe. If t is in English false positive are only 20% of the time.

But you gave me an idea. I should record that into a file.

Cool - anecdotally, I thought the numbers might have been something like that.

It’s not an easy task. Translation softwares have existed for a very long time and they still make critical mistakes. This is why Cheetah can never be accurate every time.

Bạn đã đăng ký thành công

Congratulations! Your post has been selected as a daily Steemit truffle! It is listed on rank 4 of all contributions awarded today. You can find the TOP DAILY TRUFFLE PICKS HERE.

I upvoted your contribution because to my mind your post is at least 40 SBD worth and should receive 200 votes. It's now up to the lovely Steemit community to make this come true.

I am TrufflePig, an Artificial Intelligence Bot that helps minnows and content curators using Machine Learning. If you are curious how I select content, you can find an explanation here!

Have a nice day and sincerely yours,
trufflepig
TrufflePig

Screen Shot 2018-05-26 at 12.53.44 pm.png

Thank you @hungrybanana and @lantracy for your SP delegation. The bot's weight has been updated accordingly for your accounts.

In order to motivate even small SP holders to delegate small amounts, all delegations under 25SP will not be split under the 50/50 rule, that means your first 25 delegated SP will be used for boosting the delegator's own growth. As you gain more SP, you can choose to delegate more and start helping the rest of the community. You can, however, choose to change this balance and donate more of your delegated SP at any time, just let me know.

Anything not clear? Please ask me.

Since bot has more than 1000 SP, I'm wondering new list :)

No new list :-)
The vote power will be re-adjusted and we also will be able to add more users to the existing list.
As you have been doing curation for the community before, can you suggest any quality authors to be added?

Are you on Discord?

Yes, my Discord: Hungry Banana#8357
I can help you with it.

This post has been rewarded with 30% upvote from @indiaunited-bot account. We are happy to have you as one of the valuable member of the community.

If you would like to delegate to @IndiaUnited you can do so by clicking on the following links: 5SP, 10SP, 15SP, 20SP 25SP, 50SP, 100SP, 250SP. Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Please contribute to the community by upvoting this comment and posts made by @indiaunited.

em gửi SP cho bot không được anh @quochuy ơi

Em nên đợi thêm chút vì có luật mới. Phải vào danh sách trước mới bắt đầu gửi SP

dạ không. em gửi sai memo và bot gửi lại

Ah vậy là bot khác. Bot @teamvn mình không dùng memo. Hình như em đăng nó vê con minnowsupport

vậy em nhầm. Cách vô list vote của @teamvn như thế nào anh ?

Ah vậy là bot khác. Bot @teamvn mình không dùng memo

sau đó em gửi lại nữa cũng không được. cứ bắt xác nhận gì đó ạ

@teamvn register ae2c2b806d63d3bf78081399d4919855

Đăng ký thành công

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 19152.54
ETH 1063.84
USDT 1.00
SBD 2.94