[PL/ENG] Tworzenie tła do anime w Blenderze/Creating Anime Background for animation in blender

in vimmtv •  last year 

thumbnail

[PL/ENG] Tworzenie tła do anime w Blenderze/Creating Anime Background for animation in blender

Category: Creative
Sub-category:

Click here to watch the live stream!


Jako iż Dlive nas (czyli również na mnie) wyruchał i uciekł z blockchaina, postanowiłem, że wypróbuję alternatywę, czyli Vimm. Tak więc, nie przedłużając, zapraszam na streama, gdzie będę tworzyć tło do mojej animacji w blenderze. Myślę, że po wielu eksperymentach chyba w końcu doszedłem do takiego sposobu teksturowania, by wyglądało to ok (czytaj: prawie jak „Hińska Bajka"). Nie przedłużając, zapraszam na streama:

AKTUALNE ADRESY PORTFELI KRYPTO -
Zachęcam do Donejtów - Zarówno kasa ze steem dolarów, jak i z poniższych kryptowalut, Pójdzie na Budżet Animacji - By prościej to przedstawić: Więcej kasy= Więcej osób do pomocy=Większa ekipa i profesjonalizm= Szybciej skończona produkcja i mniej błędów:

BTC:1J3JBraDQEPqwV29dSYMGqiBWJ9zqWUh7
ETH:0x77aEbde9ca513deCefb5A9e04584a421DC9304E8
DASH:XmW6TsX9KmegWPEHndDtZJG6w8yGQrytbV
ETC:0xcF94ef71b904bC1e247226c3Ae5eff4ce18F7763
ZEC:t1STGMLpjoLin6Pit3qMDXoR71vtZgRfrwW
STRAT:SWUm9v7aVspu6ph4qVeYbtgiawar3NgSLr
POTCOIN:PHPSjPnJLoToatkx7nAqBvcHP8D39keYwH


Follow VimmTV (@vimm) for frequent updates, contests and giveaways for our early adopters!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Cat-Behemot from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @bart13! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!