E4 abandoned - day one / E4 opuštěna - den první

in #travel2 months ago

We started the first day off the E4 route by drying things that we got wet the previous afternoon. At that moment, several off-road vehicles drove past our campsite somewhere in the mountains. They drove back in a short time. And when there was a shotgun shooting from the hills above, we knew it was a hunters. When the shooting was closer and closer we began to worry if we were safe. In the end, the wounds echoed a few meters from us, but it was always with a warning scream. It was strange that they were hunted on Thursday. Probably they had the day off, so why not go to reduce the number of partridges, of which there were a lot. We packed up all things and went out to Lefkara. There should have been a supermarket and several restaurants. But a fairly decent hill was waiting for us. Luck was that there was nothing to watch while resting, because the landscape was different from the previous days.

První den mimo trasu E4 jsme zahájili sušením věcí, které nám předchozí odpoledne zmokli.V tu chvíli se kolem našeho kempu projelo několik terénních automobilů kamsi do hor. Za krátký čas jeli zpět. A když se z kopců nad námi ozvala střelba z brokovnic, bylo nám jasné že se jedná o lovce. Když byla střelba blíž a blíž začali jsme se obávat zda jsme v bezpečí. Nakonec se rány ozývali pár metrů od nás, ale vždy to bylo s varovným zakřičením. Bylo divné, že se lovilo i ve čtvrtek. Nejspíše měli ten den volno a tak proč nejít zredukovat počet koroptví, kterých zde bylo opravdu hodně. Zabalili jsme všechny věci a vyšli směr město Lefkara. Měl zde být supermarket a několik restaurací. Jenže nás čekal poměrně slušný kopec nahoru. Štěstí bylo, že bylo při odpočinku na co koukat, protože krajina byla opět jiná než předchozí dny.

_M4A4635.jpg

In front of the first restaurant we encountered in Lefkara, a man was making a grill fire. So it was decided where we were going to have lunch because I baited my colleague on lamb ribs several times. We went to the supermarket, but it was closed because of the second Christmas holiday. So we wandered around town and wondered where to buy food for the next days. In one street I noticed a small map showing another store that was not on our map. Rescue, it was opened. Although the choice was considerably limited, we managed to buy potatoes, cheese, some instant soups, beers and chocolate.

Před první restaurací na kterou jsme v Lefkara narazili, rozdělával muž oheň v grilu. Takže bylo rozhodnuto kam půjdeme na oběd, protože jsem několikrát kolegu navnadil na jehněčí žebra. Šli jsme k supermarketu, jenže bylo zavřeno z důvodu druhého vánočního svátku. A tak jsme bloumali po městě a přemýšleli kde nakoupíme jídlo na další dny. V jedné ulici jsem si všiml malé mapy, kde byl vyznačen další obchod, který v naší mapě nebyl. Záchrana, bylo otevřeno. I když výběr byl značně omezen, podařilo se nám koupit brambory, sýr, nějaké instantní polévky, piva a čokoládu.

_M4A4652.jpg

After buying groceries we headed for the church, where the view of the countryside was supposed to be. We sat on a bench and drank beer, which we also bought in the store. Crowds of people were constantly revolving around us. We understand that this is a famous tourist place. It was our first place we visited in Cyprus. After a while my colleague heard Czech and went to the source. They were two pairs of elderly people. After a short interview, we found out that women were originally from the Czech Republic and Slovakia and that they lived here for 35 and 38 years. They recommended us to visit the town of Limassol. So we had a new destination for our journey.

Po nákupu potravin jsme zamířili ke kostelu, kde měl být výhled do krajiny. Sedli jsme na lavičku a pili pivo, které jsme taktéž pořídili v obchodě. Neustále se kolem nás točily zástupy lidí. Pochopili jsme že se jedná o vyhlášené turistické místo. Bylo to naše první takové místo, které jsme na Kypru navštívili. Po chvíli kolega zaslechl češtinu a vydal se za zdrojem. Jednalo se o dva páry postarších lidí. Po kratším rozhovoru jsme zjistili, že ženy jsou původem z Čech a Slovenska a že zde žijí 35 a 38 let. Doporučili nám navštívit město Lemesos. Takže jsme měli nový cíl naší cesty.

_M4A4645.jpg

We drank liquids and headed for the public toilet, where we wanted to replenish our water supply. When we were there we met the needs. the next target was the grill we met when entering the city. The restaurant was empty so there was no problem to take the place. We ordered Lamb souvlaki. At that moment the restaurant started to fill and within a few minutes the waiters had to refuse other people because it was full. The food was great and the beer was a perfect complement. Lunch cost us about 30 Euros, which was perfectly fine for what we got on the table. The last task in this city was to add gasoline to the stove. At the gas station we have found that it is closed and fuel can only be purchased via a vending machine. However, the minimum consumption was 5 liters and we only needed one liter. That is why refueling at this station turned into the most expensive refueling we have both experienced, but on the other hand we had cooking for the next few days.

Dopili jsme tekutiny a vyrazili směr veřejná toaleta, kde jsme chtěli doplnit zásoby vody. Když už jsme tam byli splnili jsme i potřeby. další cíl byl grill, který jsme potkali při vstupu do města. Restaurace byla prázdná tak nebyl problém zaujmout místo. Objednali jsme si Jehněčí souvlaki. V tu chvíli se restaurace začala plnit a během pár minut museli číšníci další lidi odmítat, protože bylo plno. Jídlo bylo skvělé a pivo bylo naprosto ideálním doplňkem. Oběd nás vyšel asi na 30 Eur, což bylo naprosto v pořádku za to co se nám dostalo na stůl. Poslední úkol v tomto městě bylo doplnění benzínu do vařiče. U benzínové pumpy jsme zjistili, že je zavřeno a lze koupit palivo pouze přes automat. Minimální odběr byl však 5 litrů a my jsme potřebovali jen litr jeden. Proto se tankování na této stanici proměnilo v nejdražší tankování jaké jsme oba zažili, ale na druhou stranu jsme měli vaření na několik dalších dní.

_M4A4653.jpg

We have accomplished all the missions we set for this city and went on as planned. When we found out that our plan was unrealistic, thanks to the delay in the restaurant. We had to modify the plan. I found a church in the map where it was possible to get before dark. After our experience from the previous days, we knew that the churches can stay overnight thanks to landscaped areas. From Lefkar we went down to the sea. The landscape seemed to have once been a vineyard that was destroyed by a fire. But it was not possible to sleep here because of the big sharp stones. The only option was the church. When we arrived at the site, we found it to be an abandoned village, where the only habitable place is the church and building that used to be a warehouse or a place for sheep. Again the weather began to deteriorate and often flashed. The obvious choice was to climb into the former barn. The concrete roof protected us from the ropes of water that began to fall from the sky. For dinner there were potatoes and cheese that we made in the city. And we fell asleep for the rain drumming on the roof.

Splnili jsme všechny mise, které jsme si do tohoto města stanovili a šli dále podle plánu. Když jsme zjistili, že náš plán je nereálný, díky zdržení v restauraci. Museli jsme plán upravit. Našel jsem v mapě kostelík, kam se dalo dojít před setměním. Po našich zkušenostech z předchozích dní jsme věděli, že u kostelíků se dá přenocovat díky upraveným plochám. Z Lefkara jsme klesali směrem k moři. Krajina vypadala, že zde kdysi bývali vinice, které zničil požár. Jenže přespat zde nebylo možné díky velkým ostrým kamenům. Jedinou možností byl tedy kostelík. Když jsme na místo dorazili, zjistili jsme že se jedná o opuštěnou vesnici, kde jediné obyvatelné místo je kostel a budova, která bývala sklad, nebo místo pro ovce. Počasí se opět začalo kazit a často se blýskalo. Jasná volba byla zalézt do bývalého chléva. Betonová střecha nás chránila před provazy vody, které začali padat z nebe. K večeři byli brambory se sýrem, které jsme pořídili ve městě. A v klidu za bubnování deště o střechu jsme usnuli.

E4_7.png


E4_7_1.jpg

The seventh day was marked by 14.3 km and an elevation of 1014 meters. For this at a leisurely pace and with a full stomach from quality food.

*Den sedmý byl ve znamení 14.3 km a převýšení 1014 metrů. Za to v poklidném tempu a s plným žaludkem od kvalitního jídla.

Sort:  

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @softa!
@softa will receive 0.78519375 TRDO & @jjprac will get 0.52346250 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 2.51% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @softa!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

coffeea Lucky you @softa here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @softa, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @softa! You received a sweet smile from TravelFeed. We love your work so keep up the good job. 😊

Feedback

Based on your post, we have the following feedback for you:

  • We noticed that you did not publish your post through TravelFeed.io or edited your post on other Steem frontends. For better-looking blogs, we recommend you use our EasyEditor. As a bonus, when you post through our platform, you receive double upvotes from us, you are eligible for the top pick of the day (resteem + featured on the TravelFeed.io front page) and you can earn extra rewards from being featured in our daily curation posts. You can simply login with your existing Steem account using Steemconnect or Steem Keychain. See you next time on TravelFeed.io!
  • We recommend to focus on only one language per post for an easier reading experience. You can choose the language of your post in the TravelFeed.io editor below the topics selection.
  • Your post will be hard to find. With the location picker in the TravelFeed.io editor you can easily add a location to your post to improve its discoverability.

Thanks for using TravelFeed!
@elsaenroute (TravelFeed team)

PS: Have you joined our Discord yet? This is where over 1000 members of the TravelFeed come together to chat. Join us!


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account.
If you are a community leader and/or contest organizer, please join the Discord and let us know you if you would like to promote the posting of your community or contest.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @softa, your post successfully recieved 0.78519375 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.5234625 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site