Ethereum Coin (ETH) Dijital Para Nedir ? [Cointurk 33.Projesi][fkorkmaz# 1766]

in #tr5 years ago (edited)

unnamed.jpg
Ethereum Coin kripto paralardan birtanesidir.ilk piyasaya çıkışı 2014 yılını göstermektedir.

Ethereum Coin dijital kripto para, uluslarası borsalarda rahatlıkla alınıp, satılabilir.

Ethereum Coin günün her saatinde, gece demeden, gündüz demeden, tatil demeden, istediğiniz saatte alınıp satıldığı gibi, transferi de çok kolaydır.

Ethereum Coin piyasa değeri hayli yüksek.bitcoinden sonra en yüksek değere sahiptir.

Ethereum Coin bazı ülkelerde ve diğer bazı ülkeler arasında, ticarette kullanılabilmektedir.

Ethereum Coin ileride de yine değerinin yüksek olacağını ve yatırım aracı olmaya devam edeceğini düşünüyorum.

Bu makalenin kullanım izni hakkı @kusadasi ekibine aittir.

Fotoğraf

Sort:  

@resteemator is a new bot casting votes for its followers. Follow @resteemator and vote this comment to increase your chance to be voted in the future!

Congratulations @fkorkmaz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @fkorkmaz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @fkorkmaz! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @fkorkmaz! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27030.86
ETH 1713.37
USDT 1.00
SBD 2.67