Steem Güncel Görünüm [30.04.2019] Binance..

in #tr4 years ago

Steem 30.04.2019 Binance

Steem binance verilerine göre 655 Satoshi fiyat alanındayız ve bu btc'ye oranla çok ucuz bir fiyat.. Btc bazlı altcoinlerin birçoğu çoğu da gerçekten ucuz şuan.. Steem toplamak için ideal bir fiyat konumunda olduğumuzu düşünüyorum.. Btc yukarı yönlü çıkış isteğini sürdürüyor.. Yakın bir zaman içinde altcoinler de toparlanmalar olacağını düşünüyorum.. YTD.

Sort:  

Çok iyi dilekler hocam :) Bakalım dediğiniz gibi olacak mı? Sevindim bir an.

You got a 40.58% upvote from @minnowvotes courtesy of @etasarim!

Congratulations @alkmaar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @alkmaar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @alkmaar! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22787.71
ETH 1553.43
USDT 1.00
SBD 2.46