เที่ยวทำบุญ

in #thai3 years ago

สวัสดีคับพี่ๆน้องที่รักทุกๆคนวันนี้ผมได้ไปทำบุญที่วัดก็เลยเอาบุญมาฝากคับ
ที่จัดหวัดสุพรรณบุรีคับ

20180325_103647.jpg

(ฝากด้วยนะคับ)

Sort:  

Congratulations @nipod! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!