มองไปไม่มีหนทาง แต่รู้ว่าเราต้องไปต่อ🍃

in #thai4 years ago

เวลาขึ้น อย่าหลง
เวลาลง อย่าท้อ
ตอนคุณมี ทุกคนรักคุณหมดแหล่ะ ตอนคุณไม่มีล่ะ ? ใครอยู่กับคุณ
ใช้ชีวิตอย่าประมาท คนรอซ้ำอยู่เยอะ ....(แค่เตือน)

FB_IMG_1531022678260.jpg

Sort:  

very lovely beautiful shot
@dilbagpreet

Congratulations @nanthana! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @nanthana! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29369.61
ETH 1962.04
USDT 1.00
SBD 2.54