วันหยุด เลยจัดส้มตำรสเด็ด แซบเวอร์

in #thai3 years ago

สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆ 😁 ใครว่างมาทานส้มตำเป็นเพื่อนหน่อย
วันหยุด ก็นี้เลย ส้มตำปูปลาร้า เตรียมมะละกอ พริก 13 เม็ด คือเป็นคนทานเผ็ด กระเทียม จัดไป 3 กลีบ มีน้ำปลาร้าต้มสุก น้ำปลาเตรียมไว้เหยาะ ชูรสเต็มตามชอบ ปูเค็ม 1 ตัว น้ำมะนาวมีก็จัดไป มะเขือเทศ มะเขือเปราะ ้สียดายไม่มีใบกระเทียม เครื่องปรุงรสจังเตรียมไม่คบ ก็จัดการโขลกพริกกระเทียมพอหยาบๆ ใส่เครื่องลงไป จัดแบบ 3 รส เผ็ด เปรี้ยว เค็ม รสนัวแซบเวอร์ ค่ะ ทานกับปลาหมอไข่ทอด

image
image
image

Sort:  

Congratulations @kanchana! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 14000 upvotes. Your next target is to reach 15000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 50733.83
ETH 4329.16
BNB 577.51
SBD 6.38