How is Ho Chi Minh's radiant morality?

in #story6 years ago (edited)
How is Ho Chi Minh's radiant morality?Đạo đức của Hồ Chí Minh sáng như thế nào?
This post is the next article I want to talk about Ho Chi Minh (HCM). Whereas some young readers still can not believe or don't dare to look directly at the analysis in the previous post. I write this post to add bucket of cold water to the idol. If you think I have written the wrong thing, please leave reply with your reviewer. I would appreciate it, as long as it focuses on the content of the post mentioned, rather than guiding over another content or giving innumerable words of general praise without the accompanying evidence ….Bài viết này là bài tiếp theo tôi muốn nói về Hồ Chí Minh (HCM). Xét rằng một số người đọc trẻ tuổi vẫn chưa thể tin hoặc không dám nhìn thẳng vào những phân tích trong bài trước. Tôi viết thêm bài này để dội thêm một gáo nước vào thần tượng. Nếu các bạn cho rằng tôi đã viết điều không đúng, xin hãy để lại reply phản biện của bạn. Tôi sẽ đánh giá cao nó, miễn là nó tập trung vào nội dung bài viết đề cập, thay vì dẫn dắt qua một nội dung khác hoặc đưa ra một đống từ ngữ ca ngợi chung chung mà không có bằng chứng đi kèm ....
Through this article I would like to assert that. If I see a post on Steemit written to praise Ho Chi Minh and use BOT, especially translated into English. I will definitely write a post to reviewer those praise. The stuffing was more than enough for three generations.Qua bài viết này tôi cũng muốn khẳng định rằng. Nếu tôi nhìn thấy 1 bài trên steemit được viết ra để ca ngợi Hồ Chí Minh và có sử dụng BOT, đặc biệt là được dịch thêm sang tiếng anh. Tôi chắc chắn sẽ viết 1 bài để phản biện lại những ca ngợi đó. Sự nhồi nhét đã là quá đủ cho 3 thế hệ.
This post is not a new idea, it was some people analyzed before, maybe I just rewritten my own way. I will elucidate on the event so you realize the problem. I will list some assumptions, you can conclude based on my hypothesis or have your own assumption.Bài viết này không phải là một ý tưởng mới, nó đã được một số người phân tích trước đây, có lẽ tôi chỉ viết lại theo cách riêng của mình. Tôi sẽ soi vào sự kiện để bạn nhận ra vấn đề. Tôi sẽ liệt kê một số giả thiết, bạn có thể kết luận dựa trên giả thiết của tôi hoặc đưa ra giả thiết của bạn.
he moral of HCM I would like to mention here is the number of times he visited his hometown of Nghe An. How many times he came back to Nghe An where he was born, where have his parents had been since he came back and lived in Vietnam. And what can be seen through his visits to Nghe An through the articles.Đạo đức của HCM tôi muốn đề cập ở đây chính là số lần ông ấy về thăm quê hương Nghệ An của ông ấy. Ông ấy đã về Nghệ An nơi ông ấy được sinh ra, nơi có cha mẹ ông ấy được bao nhiêu lần từ lúc ông ấy trở về và sống ở Việt Nam.? Và những điều gì có thể nhìn thấy qua những lần ông ấy về Nghệ An thông qua các bài báo.

hcm1.jpg
Source picture
Please check with me 3 posts to link here. The source I use here is the local newspaper and is certainly censored. These sources are mostly praises him. Before coming to my assumptions, take a read these 3 articles:
Hãy cùng tôi soi vào 3 bài viết tôi để link ở đây. Nguồn báo tôi sử dụng ở đây đều là báo trong nước và chắc chắn đã được kiểm duyệt. Các nguồn này chủ yếu là những bài ca ngợi ông ấy. Trước khi tới các giả thiết của tôi, hãy xem qua 3 bài viết này:

  1. Article number 01/ Bài số 01: Anh bưu tá 2 lần chở Bác Hồ về thăm quê. Link: https://www.nguoiduatin.vn/anh-buu-ta-2-lan-cho-bac-ho-ve-tham-que-a5027.html
  2. Article number 02/ Bài số 02: Bác Hồ về thăm quê. Link http://vapcf.org.vn/modules.php?name=News&mop=topicnews&op=newsdetail&catid=24&subcatid=108&id=1902
  3. Article number 03/ Bài số 03: Hồi ức người lính bảo vệ Bác Hồ khi Người về thăm quê. Link http://dantri.com.vn/xa-hoi/hoi-uc-nguoi-linh-bao-ve-bac-ho-khi-nguoi-ve-tham-que-1369309996.htm

Now review carefully these praises. Giờ hãy soi kỹ vào các ca ngợi đó.

About the number of times visited homeland of Ho Chi Minh.Về số lần về thăm quê của Hồ Chí Minh.
I do not know if these articles are missing Aad do not know if HCM can quietly visit Nghe An hometown without anyone knowing? But clearly, according to the articles, Ho Chi Minh only visited Nghe An 02 times he left Vietnam.Tôi không biết là các bài báo này có viết thiếu không và không biết Hồ Chí Minh có thể âm thầm về thăm quê hương Nghệ An mà không ai biết không? Nhưng rõ ràng theo các bài báo này thì HCM chỉ về thăm Nghệ An đúng 02 lần kể từ khi ông ấy rời khỏi Việt Nam.
Let's say he came back to Nghe An two times. From 1911 to his death in 1969 was 57 years. And if from when reading the declaration of independence to the death is 24 years.Cứ cho rằng ông ấy đã về thăm Nghệ An đúng 02 lần đi. Từ năm 1911 đến lúc ông ấy chết là năm 1969 là 57 năm. Và nếu tính từ lúc đọc tuyên ngôn độc lập tới lúc mất là 24 năm.
2 times for 24 years or 2 times for 57 years. What do you see in this little number? If are you, you will go home a year how many times if the distance is over 200km.2 lần cho 24 năm hoặc 2 lần cho 57 năm. Bạn thấy gì ở con số nhỏ bé này? Nếu là bạn bạn sẽ về nhà 1 năm bao nhiêu lần nếu khoảng cách là hơn 200km.
Assumption that he's too busy with national work, so the number of go home is so this modest. This is true, he is a poor and pitiful person, with no time for family and relatives. This is a great sacrifice or a great indifference.Giả thiết đưa là ra ông ấy quá bận rộn với công việc quốc gia nên số lần về thăm nhà là quá khiêm tốn như thế. Điều này là đúng thì ông ấy đúng là một con người tội nghiệp và quá đáng thương, không có chút thời gian cho gia đình và người thân. Đây là một sự hi sinh lớn lao hoặc một sự vô tâm lớn lao.
The next assumption is that he does not like or want to visit his hometown. What with this assumption, or Ho Chi Minh is not Nguyen Ai Quoc at this time. Or does he really not like his hometown?Giả thiết thiết tiếp theo có thể kể tới là ông ấy không thích hoặc không muốn về thăm quê hương của ông ấy. Điều gì với giả thiết này, hay HCM lúc này không phải là Nguyễn Ái Quốc ngày ra đi. Hay thực sự ông ấy không thích quê hương của mình?
Pictures of the homeland visitChùm ảnh về thăm quê
Taking a closer look at the articles above, you will find that there is not a photo taken about Ho Chi Minh with relatives, nor is there a picture showing HCM visiting his mother's and no any pictures of him in the house where he grew up. All photos posted are taken in the street, taken with community or officials.Soi kỹ vào các bài báo trên bạn sẽ thấy không có bất kỳ một tấm hình nào HCM chụp hình với người thân, cũng không có một tấm hình nào HCM được chụp khi đi thăm mộ mẹ và cũng không có một tấm hình nào chụp ông ấy trong căn nhà mà ông ấy đã lớn lên. Tất cả các ảnh được đăng tải đều chụp ngoài đường, chụp với dân hoặc cán bộ.
True is surprisingly! There may be pictures that I am referring to but obviously it was not posted in the article, so where was it? If you have them, please leave it below this post via your reply. At that time, the examination of this image is regarded as invalid.Thật ngạc nhiên phải không? Cũng có thể có những tấm hình mà tôi đang nhắc tới nhưng rõ ràng nó không được đăng tải trong các bài báo, vậy nó đã ở đâu? Nếu bạn có chúng, xin hãy để nó dưới bài đăng này qua reply của bạn. Lúc đó việc soi vào chùm ảnh này coi được coi là không giá trị.
The first hypothesis was that HCM had visited his mother's tomb, had visited his house but had not been photographed. It seems like his fans did not like taking these photos? Maybe, they want him to do mightily things so they did not record these images.Giả thiết thứ nhất là HCM có tới thăm mộ mẹ của mình, có về thăm lại nhà của ông ấy nhưng không có một bức hình nào được chụp. Có vẻ như những người thần tượng ông ấy đã không thích chụp những bức hình này chăng? Có thể lắm chứ, họ muốn ông ấy chỉ làm những việc vĩ đại nên đã không có những bức hình này.
The second assumption is that he went to Nghe An but did not visit his mother's grave and did not visit his house. What happened to him? Does not that matter to him? Or is his morality so bright that he does not need such actions?Giả thiết thứ 2 là ông ấy đã về Nghệ An nhưng đã không thăm mộ mẹ và thăm lại nhà của mình. Điều gì xảy ra với ông ấy vậy? Điều đó không quan trọng với ông ấy sao? Hay đạo đức ông ấy sáng quá nên không cần những hành động như thế?
The third assumption is that he does not go to Nghe An any time. Because the plates in the street it is difficult to identify the location.Giả thiết thứ 3 là ông ấy đã không hề về Nghệ An bất kỳ một lần nào. Vì những tấm hính ngoài đường phố thật khó có thể xác định được địa danh.
The consistency of the content of the posts.Sự thống nhất về nội dung các bài ca ngợi.
Read carefully the 3 articles I listed above, you will find that the way HCM from Hanoi to Nghe An is the most different.Đọc kỹ 3 bài viết tôi liệt kê ở trên, bạn sẽ thấy rằng cách HCM từ Hà Nội về Nghệ An là khác nhau nhiều nhất.
It means, all three of the articles I listed here are lying, or two of them are lying.Tức là cả 3 bài viết tôi liệt kê ở đây đều nói láo, hoặc là 2 trong số đó là nói láo.
And when they have lied to a content, do you think all other content is a lie?Và khi họ đã nói dối ở một nội dung, bạn có nghĩ rằng tất cả các nội dung khác đều là dối trá không?
After reading the 3 articles I listed above, what do you feel? Or are you happy with what is written. Leave your comment is appreciated. Finally, I want thank you for coming here.
My posted on the same topic

It is difficult to free fools from the chains they revere

I left here the pictures, capturing the title and link of the posts have been listed. It prevents deletions and my article becomes ungrounded.
hcm1.PNG
hcm2.PNG
hcm3.PNG


crypto2.gif

adfly.gif

Sort:  

Các giả thiết khác em chưa hiểu hết và củng chưa đủ tầm để đánh giá hay nhận xét gì.
Còn giả thiết hcm không phải là naq ngày ra đi thì em đã nghe nhiều người nói về nó khiến em nghi ngờ đó là sự thật.
Càng lớn, càng quan tâm thì em muốn biết rõ sự thật về giả thiết đó quá. Hy vọng sự thật sẽ sáng tỏ trong nay mai, và có ai đó dám nói lên sự thật đó.
Đâu là sự thật, đâu là giả dối thì nên được sáng tỏ. Công tội về người nào thế hệ sau nên được biết và nên tự tìm hiểu ngờ vực để biết.
Thích những bài viết như này.

Giả thiết đó có rất nhiều cơ sở, chỉ cần xét ADN là có sự thật thôi. :)

Người ta củng không công bố củng không biết đâu.

Khi nó sập thì một thể chế khác sẽ thay và sẽ làm chuyện đó để sáng tỏ thôi mà :)

tôi rất thích bài viết này
hay lắm phát huy nhé

Trời ơi!
Lâu lâu xuất hiện làm câu xanh tờn hè :)

Xin chào!
Bạn đã tương tác với @haccolong do đó bạn sẽ nhận được upvote từ tôi.
Chúc cuối tuần vui vẻ!

chúc vui và chúc thành công, đã gửi tin nhắn cho anh qua fb

Oh thật ngạc nhiên. Bạn tới bài viết này và để lại một lời chúc. :)
Tôi sẽ ngầm hiểu là bạn thích bài viết này của tôi. Đúng không @lethuthuydx
Tôi hi vọng bạn sẽ dành thêm thời gian cho Steemit. Bạn cần hiểu nó nhiều hơn trước khi bạn bắt đầu!
Chúc thành công :)

Đúng là vấn đề khi chúng ta là người không trong hoàn cảnh đó nhìn vào thì chúng ta có thể nhìn theo nhiều mặt của vấn đề đó, nhưng dù ý kiến của mỗi người khác nhau thì chỉ có sự thật mới có thể làm nên sự khác biệt, Hồ Chí Minh người cha già vĩ đại Được toàn thể dân tộc yêu quý đó là sự thật. Anh có nghĩ như thế nào thì sự thật cũng không thay đổi. Và em được nghe kể rất nhiều câu chuyện về Bác, câu chuyện tốt về ai đó không phải do họ tự kể lại mà do những người thấy cậu chuyện đó họ thực sự cảm động và muốn kể cho nhiều người biết đến. Ai cũng không thể hoàn hảo vì chúng ta là người nhất định sẽ có sai sót nhưng nhìn tổng thể thì không thể lấy cái họ sai ra để đánh giá được ạ. Các cụ có câu " bói ra ma quét nhà ra rác" bới lông tìm vết thì sẽ luôn luôn thấy những cái mà chúng ta muốn thấy.

khocloc.jpg
Source picture
Cái này được gọi là được cả dân tộc yêu mến!

@thomhieu
Cảm ơn đã tới và để lại reply của bạn.
Như trong bài viết mình đã nói, nếu bạn để lại reply chỉ để ca ngợi mà không đưa ra dẫn chứng, gần như mình không ca ngợi điều đó. Tuy nhiên, bạn đã dũng cảm nói về suy nghĩ của bạn.
Vì bạn không đưa ra dẫn chứng nên tôi cũng không đàm luận nhiều, tôi chỉ lưu ý bạn 2 vấn đề sau:

  1. Bạn đã không đúng khi dùng từ "Được toàn thể dân tộc yêu quý", từ này là gượng ép, là mị từ và không có cơ sở. Chưa có ai đi thống kê về chuyện này cả nên dùng từ "toàn thể" là một sự xảo trá. Ít nhất có tôi không yêu quý cơ mà và tôi là 1 phần trong dân tộc đó.
  2. Bạn cũng không nên dùng từ "cha già", điều này mình chỉ khuyên thôi, bạn vẫn có thể dùng nó nếu thích. Nhưng khi nào thì sẽ gọi là "cha" theo di truyền học. Điều đó có thể gây hiểu lầm, bạn có thể gọi là "bác vĩ đại" được rồi.!
    Thân

@thomhieu
Vì bạn đã đến nên tôi upvote reply của bạn, không phải vì nội dung của nó.
Dù bạn cần hay không thì đây là cách để tăng tương tác cho bài viết.
Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Toi song o viet nam (Saigon) 5 nam.

Toi da day tieng anh. So, I like your questions here. Many articles may lie. Better yet, many newspapers & news networks tell you only some of the story.

Ho Chi Minh (HCM).

Some Vietnamese told me that HCM was in China in the 1960's and that HCM came back to Vietnam looking different, taller, not the same. People say they killed HCM and replaced him with a puppet, a clone, a person that looks similar to him. People say they went to many farms, villages, towns, to many poor people houses, all over the country, the countryside, with his soldiers, with guns, & forced so many villagers to fight or die against the southern Vietnamese.

I'm From America.

The United States began leaving the Vietnamese Civil War around 1973 and the South of Vietnam was still in a war with the North until 1975.

HCM

I've heard good and bad things about HCM over the years. Some of the good and bad things may be true. I've written a lot about it and have made videos about it. My name is Joey or Oatmeal. I like learning history.

About HCM
If you have enough evidence or logic for what you hear, you will be sure that good, bad is true or not. If not, everything is propaganda. In my country, propaganda can bend the truth.
Leave me the link to your videos, I hear not good English but also curious. It is unclear how someone like you would think about the HCM character.
I'm glad you left your reply @joeyarnoldvn

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 63167.88
ETH 3372.02
USDT 1.00
SBD 2.45