You are viewing a single comment's thread from:

RE: How is Ho Chi Minh's radiant morality?

in #story4 years ago

Đúng là vấn đề khi chúng ta là người không trong hoàn cảnh đó nhìn vào thì chúng ta có thể nhìn theo nhiều mặt của vấn đề đó, nhưng dù ý kiến của mỗi người khác nhau thì chỉ có sự thật mới có thể làm nên sự khác biệt, Hồ Chí Minh người cha già vĩ đại Được toàn thể dân tộc yêu quý đó là sự thật. Anh có nghĩ như thế nào thì sự thật cũng không thay đổi. Và em được nghe kể rất nhiều câu chuyện về Bác, câu chuyện tốt về ai đó không phải do họ tự kể lại mà do những người thấy cậu chuyện đó họ thực sự cảm động và muốn kể cho nhiều người biết đến. Ai cũng không thể hoàn hảo vì chúng ta là người nhất định sẽ có sai sót nhưng nhìn tổng thể thì không thể lấy cái họ sai ra để đánh giá được ạ. Các cụ có câu " bói ra ma quét nhà ra rác" bới lông tìm vết thì sẽ luôn luôn thấy những cái mà chúng ta muốn thấy.

Sort:  

khocloc.jpg
Source picture
Cái này được gọi là được cả dân tộc yêu mến!

@thomhieu
Cảm ơn đã tới và để lại reply của bạn.
Như trong bài viết mình đã nói, nếu bạn để lại reply chỉ để ca ngợi mà không đưa ra dẫn chứng, gần như mình không ca ngợi điều đó. Tuy nhiên, bạn đã dũng cảm nói về suy nghĩ của bạn.
Vì bạn không đưa ra dẫn chứng nên tôi cũng không đàm luận nhiều, tôi chỉ lưu ý bạn 2 vấn đề sau:

  1. Bạn đã không đúng khi dùng từ "Được toàn thể dân tộc yêu quý", từ này là gượng ép, là mị từ và không có cơ sở. Chưa có ai đi thống kê về chuyện này cả nên dùng từ "toàn thể" là một sự xảo trá. Ít nhất có tôi không yêu quý cơ mà và tôi là 1 phần trong dân tộc đó.
  2. Bạn cũng không nên dùng từ "cha già", điều này mình chỉ khuyên thôi, bạn vẫn có thể dùng nó nếu thích. Nhưng khi nào thì sẽ gọi là "cha" theo di truyền học. Điều đó có thể gây hiểu lầm, bạn có thể gọi là "bác vĩ đại" được rồi.!
    Thân

@thomhieu
Vì bạn đã đến nên tôi upvote reply của bạn, không phải vì nội dung của nó.
Dù bạn cần hay không thì đây là cách để tăng tương tác cho bài viết.
Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23334.51
ETH 1832.78
USDT 1.00
SBD 3.23