You are viewing a single comment's thread from:

RE: How is Ho Chi Minh's radiant morality?

in #story4 years ago

Các giả thiết khác em chưa hiểu hết và củng chưa đủ tầm để đánh giá hay nhận xét gì.
Còn giả thiết hcm không phải là naq ngày ra đi thì em đã nghe nhiều người nói về nó khiến em nghi ngờ đó là sự thật.
Càng lớn, càng quan tâm thì em muốn biết rõ sự thật về giả thiết đó quá. Hy vọng sự thật sẽ sáng tỏ trong nay mai, và có ai đó dám nói lên sự thật đó.
Đâu là sự thật, đâu là giả dối thì nên được sáng tỏ. Công tội về người nào thế hệ sau nên được biết và nên tự tìm hiểu ngờ vực để biết.
Thích những bài viết như này.

Sort:  

Giả thiết đó có rất nhiều cơ sở, chỉ cần xét ADN là có sự thật thôi. :)

Người ta củng không công bố củng không biết đâu.

Khi nó sập thì một thể chế khác sẽ thay và sẽ làm chuyện đó để sáng tỏ thôi mà :)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23334.51
ETH 1832.78
USDT 1.00
SBD 3.23