FIRST START ARDUINO

in #steemstem4 years ago

Hello Steemit family

Today I want to introduce to Arduino enthusiasts the first Arduino project we did together with my son.
In our schools, as part of their training on programming languages ​​and code writing, the hobbyist circles, which have further increased their focus in the field of Technology and Electronics, are becoming more enjoyable with the Arduino. We need to build the first small circuit and make the necessary connections to Arduino, what we want to do with this circuit programming with this coding .. We are a small number of interesting experimental sets we made with the door bell, Fm Transmitter. now these guys can easily do it by coding with cards like Arduino which contains microprocessor inside. It is frightening to see this generation that takes the base of computer programming at a young age.
I endorse this project implemented in our schools until the end. And the first project is my first project. The first project is the simplest one. Motion alarm with alarm, we will do a similar set of reverse maneuvering alarm used in our cars in our experimental set.
Stay healthy


source

mblock.png#tr

Merhaba steemit ailesi,

Bugün Arduino meraklılarına oğlumla birlikte yaptığımız ilk Arduino projemizi tanıtmak istiyorum.
Okullarımızda Programlama dilleri ve kod yazımı ile ilgili eğitimler kapsamında, onların Teknoloji ve Elektronik alanında daha da ilgilerini artıran hobi devreleri, Arduino ile birlikte daha da zevkli hale gelmektedir.Önce küçük devreyi kurup Arduino’ya gerekli bağlantıları yapıp, (işte en önemli kısmı) gerekli kodlamalarla bu devreyi ne yapmak istiyorsak o şekilde programlamak..İlgilenen birçoğumuzun küçüklüğünde deney setleri ile yaptığımız kapı zili, Fm Verici vb. devreleri artık bu çocuklar, içerisinde Mikro işlemci barındıran Arduino gibi kartlarla kodlayarak kolayca yapabiliyorlar.. Bilgisayar programcılığının temelini küçük yaşta edinen bu jenerasyondan korkulur doğrusu.

Okullarımızda uygulanan bu projeyi sonuna kadar destekliyorum. Ve ilk projemizi beğenilerinize sunuyorum.Bu ilk proje en basit olanı..İlgiye göre Hareket sensörlü alarm, arabalarımzda kullanılan geri manevra alarmının bir benzerini evimizdeki deney setimizde yapacağız.

Kalın sağlıcakla...

Sort:  

Congratulations @sevecen! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

This post has received a 0.14 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

You're welcome again.

what are you doing now?

Talking to you.

Congratulations @sevecen! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @sevecen! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @sevecen! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The semi-finals are coming. Be ready!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @sevecen! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @sevecen! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @sevecen! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49823.44
ETH 4380.12
BNB 601.51
SBD 6.12