Küresel Isınmanın Yiyeceklere Etkisi

in #steemix5 years ago (edited)

Küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği nedeniyle günümüzde tüketilen birçok yiyeceği önümüzdeki yıllarda bulamayabiliriz.

çik.jpg

Çikolata

Çikolatanın ham maddesi olan kakaonun toplam üretiminin %70'i Afrika'da gerçekleşiyor.Sıcaklıkların giderek artması,Kakao ağaçlarının veriminin düşmesini sağlıyor.Bu yüzden de kakao ağaçlarının yok olma tehlikesi artıyor.

bal.jpg

BAL

Arılar da iklim değişikliğinden etkilenen canlılardan.Bu sene bal üreteminde geçen seneye göre 5 kat düşüş yaşandığı belirtildi.İleride bulamayacağız besinlerden birisi de bal olucak.

Başlıksız-3.jpg

Buğday ve Pirinç

Dünya'nın besin kaynağının neredeyse tamamını oluşturan buğday ve pirinç iklim değişikliği ve nufus artışından etkilenecek.Buğday ve pirinç talebinin 2050'de %33 artacağı düşünülüyor.

Tarih boyunca belli dönemlerde yiyecek sıkıntısı ortaya çıkınca insanlar başka yerlere gidip karnını doyurabildi. Ama gıda kaynaklarını gözden geçirmezsek, ilerde yiyecek bulunacak başka yerler olmayacak.

Başlıks3ız-3.jpg

Kahve

Güney Amerika'da yetiştirilen kahve ağaçlarının da iklim değişikliğinden etkileneceği düşünülüyor.Ham maddenin giderek azalarak kahve tüketimin bir lüks olması bekleniyor.

Kaynak

Sort:  

Bal üretiminin 5 kat düşmesine rağmen, tüketiminin her geçen gün artması ne düşündürüyor peki ? Yediğimiz şeyler ne kadar gerçek ?

Marketlerde satılan ürünlerin çoğunda katkı maddesi olduğu aşikar.Bundan dolayı insanlar organik ürün almak için parasına kıyıyor.Tabi bunu fırsatçılığa çeviren kişi sayısı da fazla. Bal için biz marketler yerine çevremizde bu işlerle uğraşan kişilerden alıyoruz.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihemre06 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 900 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.025
BTC 26889.42
ETH 1650.74
USDT 1.00
SBD 2.22