ဝႆန္ အ ေျကာင္း ၁

in steemit •  5 months ago

ျမန္မာနိုင္္ငံတြင္ ဥတု ၃ခုရွိကာ ၄င္းတို့ မွာ ေႏြမိုးေဆာင္းဟု၍ လူတိုင္းသိျကျကသည္။ ၁၂ လ ရသီမ်ားအနက္ နယုန္လမွ သီတင္းကြ်တ္ လ အထိ ၅ လတာ ျကာျမင့္သည္။ ဝႆန္ ရာသီ၏ အလွမ်ားကား စာဖဲြ၍ မကုန္နိုင္ေပ သစ္ပင္မ်ား စိမ္းလန္းစိုေျပေေစရန္ မိုးသည္ အေရးပါသည္။ မိုးေျကာင့္ သစ္ေတာမ်ားျကီးထြားရသည္ ေျမဆီေျမျသဇာတို့ ျပည့္ ဝျကရသည္ လူသားတို မွီခို အားထားရေသာ အဓိက အစားအစာျဖစ္ေသာ ဆန္စပါး အပါအဝင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ မိုးကို မီွခို အားထားျကရသည္။ ထုိေျကာင့္ မိုးရြာမွ ပ်ဳိးသာမည္ ဟု ဆိုစမွတ္ ျပဳခဲ့ျကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

zabatar . .2.jpg
မိုးတြင္အေနာက္ေတာင္ မုတ္သံုေလ တိုက္ခတ္ပါသည္ ။မိုးမေရာက္ခင္ တပါင္းတခူး ကတည္းက တေပါင္းတန္ခူး မိုးသားက်ဳး ဟု ဆို ရေလာက္ေအာင္မိုးသံေပးတက္သည္။
မိုးရာသီ ေရာက္လွ်င္မူ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ ေတာင္တန္းျကီးမ်ားသည္ ညို့မွိုင္းအံုဆိုင္းတက္ျကသည္။ ဝႆန္ အဦးအစျဖစ္ေသာ နယုန္လတြင္ မိုးစက္မိုးေပါက္မ်ား ေသးငယ္စြာျကေရာက္တက္ျကပါသည္။ မိုးသည္းထန္စြာ မရြာတက္ေသးေသာေျကာင့္ လည္း နယုန္မိုးေသး ျမက္သားေမြး ဟု ဆိုစမွတ္ ျပဳျကပါသည္။ ဝါဆို ဝါေခါင္လတို ့တြင္မူ ဝါဆို ဝါေခါင္ေရေဖာင္ေဖာင္ဟူေသာ စကားႏွင့္အညီ မိုးမ်ားစတင္ ရြာေလျပီ။ ေတာ္သလင္း၌ ေတာ္သလင္းမိုး ကန္သင္းက်ဳိး ေတာ္သလင္မိုး အိမ္ေအာက္လွ်ဳိး ဟူေသာ စကားတို့ နွင့္အညႏ သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းတက္သည္။သီတင္းက်ြတ္ လ၌ မိုးေႏွာင္းျဖစ္ေသာ္လည္းမိုးမကုန္ တက္ေသးေခ်။ဆိုလိုသည္မွာ မိုးဦးမွ မိုးေနွာင္းထိ အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ရြာ သြန္းတက္ေသာေျကာင့္ ေပ။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Beautiful.

You got a 3.48% upvote from @postpromoter courtesy of @zabatar!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

beautiful flower

Congratulations @zabatar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!